Община Сливен

На 20 март ще се състои 6-то поредно заседание на Общински съвет - Твърдица

-------
18.03.2020 / 15:04

Шесто редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, ще се проведе на 20.03.2020 г., петък, от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Твърдица, съобщават от местната администрация.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

2.Предложение с вх.№ 1421/30.01.2020г. относно: Приемане на Общински план за младежта-2020г.

 

3. Доклад с вх.№ 1428/06.02.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилище фонд и гаражи- общинска собственост.

 

4. Предложение с вх.№ 1437/20.02.2020г. относно: Състав на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и Правилника за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

 

5. Предложение с вх.№ 1451/02.03.2020г. относно: Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 

6. Предложение с вх.№ 1438/20.02.2020г. относно: Именуване на улици по ПУП-ПРЗ за част от обхвата на кв. 63 по действащия план на гр. Твърдица.

 

7. Предложение с вх.№ 1439/20.02.2020г. относно: Промяна на собствеността на УПИ X-333,337, кв. 36 по плана на с. Сборище, отреден за детска градина, ведно с построените в имота сгради от частна общинска собственост в публична общинска собственост като имот предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

8. Доклад с вх.№ 1441/21.02.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбаа за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

9. Предложение с вх.№ 1447/28.02.2020г. относно: Приемане плановете на читалищата и годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Твърдица.

 

10. Предложение с вх.№ 1448/28.02.2020г. относно: Приемане на краткосрочна и дългосрочна общински Програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, и Програма за енергийна ефективност на община Твърдица.

 

11. Предложение с вх.№ 1450/02.03.2020г. относно: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет-Твърдица.

 

12. Предложение с вх.№ 1452/02.03.2020г. относно: Промяна на собствеността на имот № 72165.410.885 по КККР на гр. Твърдица, с начин на трайно ползване - пасище от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

 

13. Предложение с вх.№ 1453/02.03.2020г. относно: Определяне на наемни цени за стопанската 2020/2021г. на земи, с начин на трайно ползване-пасища,мери и ливади в изпълнение на чл.37 и от ЗСПЗ.

 

14. Предложение с вх.№ 1454/02.03.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Твърдица.

 

15. Предложение с вх.№ 1455/02.03.2020г. относно: Приемане на бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2021-2023г. –I етап.

 

16. Предложение с вх.№ 1456/04.03.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Твърдица.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев