Община Сливен

Десислава Илиева (ГЕРБ) Европейски проекти за близо 35 млн.лв. са изпълнявани от Община Сливен през мандат 2015-2019 година

.........................................................
18.09.2019 / 10:57

Въпрос: Г-жо Илиева, Вие сте член на Комисията по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи в Общински съвет. В края на първия мандат на кмета Стефан Радев, можем ли да обобщим колко са проектите в Сливен и общината, реализирани с европейски средства.

Десислава Илиева: Европейските проекти, които са изпълнявани в настоящия мандат на кмета Радев в община Сливен, са на стойност близо 35 милиона лева. 24 са големите проекти, от които 12 са инфраструктурни - за градски транспорт, градска среда, социални центрове, енергийна ефективност на детски заведения и други, а останалите са основно за социални дейности и уязвими групи. 13 проекта вече са приключени, а в процес на изпълнение са 11.

С подкрепата на Програма Европа на гражданите се изпълни проект за международно сътрудничество, по който в Сливен се организира международна среща за побратимяване на Сливен с градовете Ниш -Сърбия и Бидгошч - Полша. Подготвя се и голям проект за развитие на туризма по Оперативна програма „Региони в растеж“. Три са подадените нови проектни предложения, които са на стойност близо 14,5 млн. лв. Те са на етап „оценка“.

 

Въпрос: Кои са по-мащабните инфраструктурни проекти?

Десислава Илиева: Най – големият инфраструктурен проект „Интегриран градски транспорт“ е на стойност над 14 млн.лв. По него бяха подменени почти всички автобуси в града. Извършен е ремонт на сервизната база на превозвача, изграден е нов пункт за технически прегледи с логистичен център на обръщалото на Дюлева река. В момента се обновяват всички спирки в града. Предстои да се изгради и пусне система за автоматизирано таксуване и система за управление на транспорта. Ще се поставят нови статични и електронни спиркови информационни табла и спиркови навеси, ще бъдат изградени над 10 км. нови велоалеи. В момента тече цялостен ремонт на 4 детски заведения в Сливен - ДГ „Детство“, ДГ „Зорница“, ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ и детска градина „Мак“. Прави се ремонт на външните фасади, благоустрояване и оборудване, както и на прилежащото и дворно пространство. Ще бъде положена топлоизолация от вътрешната страна на стените, ремонт на останалите пристройки, включително соларна система за осигуряване на гореща вода и изцяло нов физкултурен салон, разширяват се спалните помещения. Тези дейности са по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“ по ОПРР 2014-2020. Стойността на този проект е малко над 5 млн.лв. По компонента „Градска среда“ вече е обновено поречието на река Асеновска, изградени са зони за отдих, за спорт и детски площадки. Място с решение на Общинския съвет вече се казва Парк Асеновец“. Изцяло обновена е и визията на парковите пространства в кв. „Република“. По компонент „Социална инфраструктура“ се изграждат нови центрове в кв. „Клуцохор“. По инвестиционната програма на Общината в процес на подготовка е и проект за изграждане на два нови центъра в кв. „Комлука“ – за бездомни лица и кризисен център за лица, върху които е упражнено домашно насилие. Както казах в началото по „Туристическа инфраструктура“ и развитие на регионален туризъм се работи по подготовката на нов голям проект за реконструкция доставка на оборудване на къщите музеи в града, Първата текстилна фабрика и основен ремонт на лифта. В проекта е заложено осигуряване на достъп за туристи и социализиране на „Калояновската тракийска гробница“, поставяне на указателни табели, както и създаване на интегриран туристически продукт, дигитално представяне на артефакти и всички туристически обекти, хотели и места за хранене. Без европейско финансиране няма възможност да се осигурят средства за всички тези дейности. В момента екипът на общинска администрация работи по изготвянето на нови идейни и работни проекти, за да може да се реагира веднага през новия програмен период след 2020г.

 

Въпрос: Споменахте, че в момента се работи по 11 проекта, които се финансират с европейски средства. Какво се извършва по тях и на каква стойност са?

Десислава Илиева: Да, 11 са проектите, които са в процес на изпълнение. Те са на стойност над 26 млн.лв. Освен градския транспорт, градската и образователна среда по-важните от тези проекти са основно със социална насоченост. Единият от тях е „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изграждат се два нови центъра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда. Те са разположени в сградата на бившето Начално училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Създаването на тези центрове е продължение на политиката на Общината за осигуряване на качествени социални услуги на хората в нужда и техните семейства. Центърът за обществена подкрепа ще обхваща деца и младежи в риск и техните семейства, деца, лишени от родителска грижа, деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им, неглижирани деца, деца с увреждания, деца с девиантно поведение, отпадащи от училище деца, кандидат–осиновители, кандидати за приемни семейства, деца и семейства от общността, деца - жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация в или извън семейството. В Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства ще бъде обхванат максималният капацитет за услугата, 30 деца и/или младежи с над 90 % вид и степен на увреждане, или трайно намалена работоспособност, с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания. Дейностите по проекта включват ремонт, обзавеждане и оборудване на центровете. Всеки специализиран кабинет ще бъде обзаведен с необходимите дидактични материали и специализирано оборудване. Предвидено е и облагородяване на дворното пространство на сградата. Ще бъде закупено и оборудване за съществуващия Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител" в кв. „Дружба“. По този начин работата му ще бъде разширена, с включване на дейности за Център за социална рехабилитация и интеграция. Друг голям социален проект, по който в момента работи Община Сливен е „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен”. Той е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Целта на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им в Община Сливен. Ще се изпълняват дейности за предоставяне на почасово мобилни интегрирани здравно-социални услуги и на психологическа подкрепа, консултиране. Проектът, който продължава до 11 януари 2021 г., е на стойност 437 652. Друг проект, по който се работи в момента е „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Изпълнението му трябва да приключи до 2020 година.

 

Въпрос: На етап „Оценка“ са три нови проектни предложения. Да ни кажете повече за тях. Какво да очакват хората?

Десислава Илиева: Подобряване на градската среда на Сливен, етап ІІ е единият проект. По него се предвижда благоустрояване на междублокови пространства в кварталите „Българка“, „Дружба“ и „Сини камъни“. Този проект е по ОП „Региони в растеж“ и е на стойност 3 101 920 лв. В трите квартала ще имат нови алеи, паркови зони, детски и спортни площадки. След като мине оценката, те ще бъдат представени, така че хората да се запознаят с предложенията и да могат да дават и свои предложения преди одобрение на окончателния работен проект, който ще се изпълни. Идеята е за цялостно обновяване с паркови площи, алеи, детски и спортни площадки, паркоместа, така че да се придаде нова визия на кварталите. Това са спестените средства по програмите за интегриран градски транспорт и градска среда. Управляващият орган, който движи програмите, ни разреши тези пари да ги използваме за други цели. След изпълнението на този проект, такъв модел за обновяване ще се приложи и в другите квартали на града. Другият проект е по програма „Околна среда“ и е на стойност 11 милиона лева. Предвижда се купуване на 6 нови тролейбуса и 4 електробуса, както и обновяване, и ремонт на съществуващата 35-годишна инфраструктура, която осигурява експлоатацията на тролейбусния транспорт в града. Третият проект на етап „Оценка“ е за близо 400 000 лв. Предвижда се да бъдат изградени подземни контейнери на 6 места в централна градска част.

 

Въпрос: Като общински съветник, каква е Вашата оценка за свършеното през мандата?

Десислава Илиева: Административната работа в общинска администрация и Общински съвет, която паралелно вървеше през целия мандат на управление, показа своите видимо добри резултати през тези четири години, чрез приключването на дългогодишно чакани обекти в областта на пътната инфраструктура, социалната и образователна инфраструктура, Националната програма за енергийна ефективност и облагородяването на градската среда. Паралелно с инвестирането в инфраструктура успешно се изпълняваше Планът за финансово оздравяване на общината и постигането на по-висока ефективност на бюджетните разходи. Отново отчитаме завишаване на общата събираемост на местни данъци и такси, спрямо предходната година. Стартът на електронния обмен на документи и разширяването на функциите на информационно-управленската система „Акстър“ са част от резултатите, които Общината отчита през 2018 г. в посока подобряване на административното обслужване на гражданите.

Физическото изпълнение на сключени договори за строителство, доставки и услуги върви успоредно с административната работа по подготовка на нови проекти и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, с цел реализацията на обекти, получили европейско, държавно или друго финансиране.

 

 

ПРЕСЦЕНТЪР ПП ГЕРБ

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев