Община Сливен

Община Котел приема предложения за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

.........................................................
22.05.2019 / 09:17

До 19.06.2019 г. Община Котел приема предложения и становища относно Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Котел - гр.Котел, пл. „Възраждане” №1, стая №2.

 

Ето проектът на наредбата:

 

НАРЕДБА

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

 

§ 1. Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Котел в РАЗДЕЛ IX “Други местни такси, определени със закон“, където се създават нов член 45б.в, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, определящ размера на дължимите такси, както следва:

 

Чл.45б.в. (1) Такси за издаване на разрешителни по чл.52 и чл.60 от Закона за водите, предоставяни от Община Котел:

 

1.Такса за издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект – 250 лв. Обикновена услуга със срок на изпълнение от 2 до 4 месеца;

 

2.Такса за изменение и/или допълнение на издадено разрешително за водовземане/ползване на воден обект – 130 лв. Обикновена услуга със срок на изпълнение от 2 до 4 месеца;

 

3.Такса за продължаване срока на издадено разрешително по т. 1 и т. 2 – 100 лв. Обикновена услуга със срок на изпълнение от 2 до 4 месеца;

 

4.Такса за издаване на заверено копие на разрешително за водовземане/ползване на воден обект – 7 лв. Срок на изпълнение на услугата – 1 ден.

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за изменение и допълнение в РАЗДЕЛ IX “Други местни такси, определени със закон“, където се създават нов член 45б.в, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Котел.

 

МОТИВИ

 

1. Причини, които налагат приемането:

 

С чл.52, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от Закона за водите, е вменено задължение на кмета на общината и общинския съвет за издаване разрешителни за ползване и водовземане от водни обекти, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост. Разпоредбата на чл. 50, ал.2 от същия закон, регламентира заплащането на такси за издаване на разрешителните за водовземане и за ползване на воден обект. Размерът и видът на таксите които се събират за издаване на разрешения по Закона за водите се определя с Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136 от 13.05.2011г. Съгласно чл.195а, ал.4 от Закона за водите, таксите за издаване на разрешителни по чл.50, ал.2 за води и водни обекти публична общинска собственост се „заплащат по бюджетна сметка на общината в случаите на издаване на разрешително за водовземане или ползване на воден обект - общинска собственост“. С оглед на изложеното е необходимо да се допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Котел в РАЗДЕЛ IX “Други местни такси, определени със закон“, където се създават нов член 45б.в., ал. 1, т. 1, 2, 3, 4.

 

2. Целите, които се поставят:

 

Въвеждат се следните нови услуги, които ще се предоставят от Общинска

 

администрация – Котел:

 

1. Издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по чл.52 и чл.60 от Закона за водите;

 

2. Продължаване на срока на издадено разрешително по чл.52 и чл.60 от Закона за водите;

 

3. Изменение и/или допълнение на издадено разрешително по чл.52 и чл.60 от Закона за водите;

 

4. Издаване на заверено копие на разрешително за водовземане/ползване на воден обект.

 

3. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата уредба:

 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

 

4.Очаквани резултати от прилагането:

 

- възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

 

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

 

- постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на

 

местните такси;

 

- повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската администрация гр. Котел.

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение в РАЗДЕЛ IX “Други местни такси, определени със закон“ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Котел е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за допълнение на наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на Община Котел.

 

За предлагания проект на Наредба е извършена частична предварителна оценка на въздействието.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев