Община Сливен

Населението на Сливенска област е намаляло с 1 938 души. Вижте данните на 4-те общини

...
24.04.2019 / 12:39

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

1. Брой на населението Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението - непосредствено след област Русе (218 556 души) и преди Добрич (173 831 души).

 

Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2017 г. населението намалява с 1 938 души или с 1.0%. Това намаление е в резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между зеселените и изселените) - минус 1 279 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението (разликата между живородените и умрелите) - минус 659.

 

 

 

Броят на населението в община Сливен намалява с 1 109 души и в края на годината е 118 972 души. Населението в община Нова Загора е 35 949 и също намалява в сравнение с предходната година с 613 души. В общините Котел и Твърдица населението спрямо предходната година също намалява съответно със 129 и 87 души като към 31.12.2018 г. то е 18 161 в община Котел и в община Твърдица – 13 413 души.

 

Мъжете в област Сливен са 90 636 (48.6%), а жените – 95 859 (51.4%). В сравнение с 2017 г. мъжете намаляват с 978 души, или с 1.1%, а жените съответно с 960, или с 1.0%. В общия брой на населението жените продължават да са повече и на 1 000 мъже се падат 1 058 жени.

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение е 66 за страната. Най-благоприятно е съотношението в област Сливен – 87 души.

 

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към 31.12.2018 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 19.8% (36 885) от населението на областта. В сравнение с 2017 г. този дял нараства с 0.4 процентни пункта.

 

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години в област Сливен са 34 510, или 18.5% от общия брой на населението и е най-високия за страната. Спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. През 2018 г. в градовете живеят 122 910 души или 65.9% от населението на областта, а в селата 63 585 или 34.1% от населението на областта.

 

 

 

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е 41.5 години при 43.8 за страната за 2018 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.7 години, а в селата - 41.0 години.

 

2. Раждаемост

 

През 2018 г. в област Сливен са родени 2 279 деца, от които живородените са 2 258 или 99.1%. От всички живородени през 2018 г. 1 215 са момчета, а 1 043 са момичета. Брачните живораждания са 629, а извънбрачните са 1 629 или 72.1% от всички живородени. Коефициентът на раждаемост през 2018 г. (брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението) е 12.0‰ и отново е най-високият за страната.

 

През 2018 г. броят на живородените от майки под 18 години е 342. Най-голям е броят на жените родили на възраст 18 години – 157 майки, след тях са тези на възраст 19 години – 152, а на следващо място са майките на възраст 17 години – 124. Броят деца, родени от жени на възраст на 40 и повече години е 48.

 

3. Смъртност

 

В общата смъртност на населението няма съществени изменения. През 2018 г. в област Сливен броят на умрелите е 2 917 души или с 27 повече спрямо предходната година. Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 15.6‰ при 15.4‰ за страната. Смъртността сред мъжете (17.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.1‰).

 

През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 153 мъже. През 2018 г. коефициентът на детска смъртност (умрелите деца на възраст до една година на 1 000 живородени) за област Сливен е 8.4‰. Той бележи спад спрямо 2017 г. с 4.2 пункта.

 

 

 

4. Брачност и бракоразводност

 

Сключените бракове през 2018 г. в Сливенска област са 809, което е с 46 по-малко от предходната година. Най-голям брой бракове са сключени в община Сливен – 438. През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.1 и 28.0 години. През 2018 г. са регистрирани 242 бракоразводи. Средната възраст при бракоразвод е 44.9 години за мъжете и 41.0 – за жените.

 

5. Естествен прираст на населението и вътрешна миграция

 

Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на населението. През 2018 г. естественият прираст на населението в област Сливен е отрицателен - минус 659 души. За предходната година той също е отрицателен (- 518) души. Стойността на коефициента на естествения прираст в областта (разликата между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 3.6‰, което отрежда на областта по-добра позиция спрямо средното за страната (- 6.5‰ ).

 

В Сливенска област за 2018 г. механичният прираст на населението (разликата между заселените и изселените) е минус 1 279 души, като заселените са 3 438, а изселените съответно 4 717 души. От всички изселили се 3 050 са се преселили в друго населено място в страната. Найголям е броят на преселилите се в областите София (столица) – 370, Стара Загора – 328 и Бургас – 290. В чужбина са се изселили 1 667 души.

 

През 2018 г. заселилите се в област Сливен от чужбина са 817, а 2 621 са заселените от други населени места в страната и областта. Най-голям е броят на преселените от област Стара Загора – 269, Ямбол – 211 и Бургас – 208 души.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев