Община Сливен

ОДМВР - Сливен обявява конкурс за полицейски служители. Свободни места и в Нова Загора

.........................................................
21.02.2019 / 11:23

Със заповед № 8121К-6287/18.02.2019 г. на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-Сливен за 13 /тринадесет/ броя полицай-старши полицай и 7 /седем/ броя полицай-старши полицай /водач на патрулен автомобил/ за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Заявления за участие в конкурса се подават в 20 /двадесет / дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на ЗМВР , в ОДМВР- Сливен / гр. Сливен ул. Генерал Скобелев №5/ чрез сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” всеки работен ден от 14,00 до 16,00ч. Телефони за информация 044/ 644 444, 224, 225.

 

ЗАПОВЕД

 

№ 8121К-6287/18.02.2019 г.

 

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

 

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Сливен на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 

- полицай - старши полицай - 13 (тринадесет) вакантни длъжности;

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 7 (седем) вакантни длъжности.

 

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока - изискването се отнася за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил);

4.6. Да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства - изискването се отнася само за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил)

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

 

ІІІ. НЕОБХОДИМИ документи и срок за подаването им:

1. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:

1.1. Лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);

1.3. Декларация, че кандидатът:

1.3.1. Има само българско гражданство;

1.3.2 Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер.

1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси - в случаите по чл. 3а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи - по желание на кандидата;

1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” - в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи - по желание на кандидата;

1.6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

1.7. Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) - за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил);

1.8. Други документи, имащи отношение към конкурса.

 

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5.

3. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.

5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Сливен.

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Сливен да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” - МВР, до Института по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

 

IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва:

 

Таблица 1

Точкова

система

за

оценка

 

Тестова батерия

скок

дължина от

място (см)

 

бягане

осморка 4

цикъла (сек)

 

гладко бягане

800 м (мин)

 

 

сгъване и

разгъване

на ръцете

от опора

(бр.) изправяне

на трупа от

тилен лег

до седеж

(бр.)

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени

8 >= 240 >= 205 - - t <= 3.10 t <= 3.20 - - - -

7 235 200 t <= 16.2 t <= 16.6 3.11 - 3.15 3.21 - 3.25 >= 55 - - >= 55

6 230 195 16.3 16.7 3.16 - 3.20 3.26 - 3.30 50 - - 50

5 225 190 16.4 16.8 3.21 - 3.25 3.31 - 3.35 45 - - 45

4 220 185 16.5 16.9 3.26 - 3.30 3.36 - 3.40 40 - - 40

3 215 180 16.6 17.0 3.31 - 3.35 3.41 - 3.45 36 - - 36

2 210 175 16.7 17.1 3.36 - 3.40 3.46 - 3.50 32 - - 32

1 205 170 16.8 17.2 3.41 - 3.45 3.51 - 3.55 30 - - 30

 

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

 

3. Заключително интервю.

 

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 5 (пет) месеца от обявяването на конкурса.

 

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

VIІ. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.

 

VIІI. Областна дирекция на МВР - Сливен да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР.

 

ІX.. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР в интернет и интранет, и се изпрати на структурите по чл. 37 от Закона за МВР за сведение, изпълнение и обявяване на общодостъпни места.

 

Със заповед №8121К-6287/18.02.2019 г. Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за назначаване на 13 старши полицаи и 7 старши полицаи – водачи на патрулен автомобил в Областна дирекция на МВР – Сливен. Част от обявените вакантни длъжности са определени за РУ „Полиция” – Нова Загора. В 20-дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението, кандидатите за участие в конкурса могат да подават документи в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОД на МВР-Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5.

Информация за изискванията и конкурсните процедури може да получите на сайта на дирекцията: https://www.mvr.bg/sliven

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев