Община Сливен

Бюрото по труда - Сливен обявява конкурс за за длъжноста: „Младши експерт” в отдел „Посреднически услуги”

.........................................................
25.10.2018 / 10:52

За длъжноста: „Младши експерт” в отдел „Посреднически услуги” на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сливен – 2 позиции

Изисквания:

- образование – висше;- образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по”;

- професионален опит – не се изисква;

- или ранг V младши;

- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – Дирекции „РСЗ” и Дирекции „Бюро по труда”, Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му, Закон за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;

- умения за ползване на нормативни актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересуваните страни; обективност на преценката; компютърна грамотност – Word, Excel и Интернет.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

Информация за длъжност „Младши експерт” в отдел „Посреднически услуги” на Дирекция „Бюро по труда” – Сливен: Длъжността осъществява дейности, свързани с: обслужване на клиенти, чрез предоставяне на комплект от услуги: предоставяне на информация по наемане на работна сила; трудово посредничество - работа с търсещи работа лица и работодатели, както и регистрация, прекратяване и възстановяване на регистрация в ДБТ.

 

Основна месечна заплата за длъжността се определя от 510 лв. до 629 лв.

 

Провеждане на конкурса: по документи, чрез тест и интервю.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

- Заявление за участие в конкурса – по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/

 

- Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2 т. 1 на НПКДС

 

- Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 

- При наличие на професионален опит: ксерокопия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит ранг по Закона за държавния служител при наличие на такъв;

 

- Професионална автобиография.

 

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител /като пълномощното следва да е нотариално заверено/ документите за участие в конкурса на адрес: Дирекция „Регионална служба по заетостта” Бургас, гр. Бургас 8010, бул. „Янко Комитов” № 3, отдел „ФСДППО” – ет. 6, стая 603.

 

На информационните табла на Дирекция „Регионална служба по заетостта” - гр. Бургас и на дирекции „Бюро по труда” от регион Бургас, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.

 

Обявата за конкурса се публикува в Регистъра на административните структури в Интернет и в EURES – Eвропейския портал за професионална мобилност.

 

Краен срок за подаване на документите: 14 дни след публикуването на обявлението /до 07.11.2018 г. включително/.

 

За допълнителна информация: тел.: 056/81 29 79

 
 

Copyright © 2008-2021 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев