Община Сливен

„КАРИО” ООД изпълни Проект „Движим се заедно!“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

------------------------------------
31.07.2018 / 15:11

В отговор на развитието на своята дейност и съобразно поставените цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и на конкретната процедура BG05M9OP001-1.008“ ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, КАРИО ООД изпълни Проект BG05M9OP001-1.008-0880 „Движим се заедно!“. Целта на проекта бе да се подобри работната среда и качеството на работните места в Дружеството, чрез реализиране на следните под-цели.

1) въвеждане на иновативни ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места

2) подобряване на здравословните и безопасни условия на труд,

3) предоставяне на социални придобивки.

КАРИО ООД е дружество с опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение, вкл. успешно изпълнени проекти.

Проектът бе със срок на изпълнение 14 месеца, а общата му стойност и на безвъзмездното финансиране е 131 000 лева, при 111 350 лева – европейско финансиране (85 %) и 19 650 лева (15 %) - национално финансиране.

 

Предвидени бяха 7 (седем) дейности:

Д1: Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси;

Д2: Въвеждане на система за развитие на човешките ресурси;

Д3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - закупуване на ЛПС и специализирано работно облекло;

Д4: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - осигуряване на средства за колективна защита;

Д5: Осигуряване на социални придобивки за работещите - оборудване за стая за почивка и хранене;

Д6: Организация и управление на проекта;

Д7: Информиране и публичност.

 

Реализираните по-горе цели са сред директните начини за постигане на напредък в подобряване на работната среда, качеството на труд и живот на работещите и индиректно ще рефлектират положително върху опазването на околната среда.

Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

Осигуряването на безопасни условия на труд и социални придобивки на заетия персонал в дружеството ще осигури съответствие на нуждите на работодателя към досегашния му зает персонал и ще подкрепи устойчивите отношения работник – работодател. Ще се подобри и повиши конкурентоспособността, адаптивността и производителността.

 

Проект: «Движим се заедно!» Договор № BG05M9OP001-1.008-0880-C01 /// www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Карио ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Още снимки от новината

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

 

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев