Община Сливен

Кметът Стефан Радев е предложил общината да открие детска градина в кв. "Надежда"

------------------------------------
11.07.2018 / 16:16

Община Сливен открива детска градина тази есен в кв. „Надежда“. Предложението на кмета Стефан Радев е внесено за разглеждане на сесията на общинския съвет, която ще се проведе на 19 юли. Това ще бъде първата детска градина в ромския квартал. Нейното построяване стана с помощта на швейцарски донори. А финансирането ще идва от държавни и общински бюджети. Предлагаме ви предложението и проекта за решение:

 

Съгласно чл. 24, ал. 1от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. По разпоредбите на чл. 24, ал. 3 от цитирания закон, в детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Откриването на общински детски градини се извършва със заповед на кмета на общината след решение на съответния общинския съвет (чл.310, ал. 5 от ЗПУО).Производството по издаване на заповедта за откриване на общинските детски градини започва по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет, в съответствие с чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО.

 

По данни от ЕСГРАОН – гр. Сливен, за периода 2011 – 2014 г. в кв. „Надежда” в гр. Сливен са родени:

 

2011 г. -314 деца;

 

2012 г. – 318 деца;

 

2013 г. -324 деца;

 

2014 г. – 309 деца

 

Големият брой деца, които всяка година се раждат в кв. „Надежда” създава предпоставка за недостиг на свободни места в детските градини в близост до квартала. Към настоящият момент всички 5 и 6 годишни деца подлежат на задължителна предучилищна подготовка, като по-голямата част от децата от кв. „Надежда” биват записвани при навършване на 5 годишна възраст в полудневните подготвителни групи към двете най-близки до квартала училища: ОУ „Братя Миладинови” и ОУ „Юрий Гагарин”. Съгласно действащата нормативна уредба, полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. Голяма част от децата от кв. „Надежда” не постъпват в детска градина преди да са навършили петгодишна възраст, поради което имат по-големи затруднения при постъпване в подготвителни групи и в 1 клас, в сравнение с децата, посещавали детска градина от тригодишна възраст. Община Сливен е водеща организация при реализирането на „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен”, финансиран със средства от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и съфинансиран от държавата. По проекта беше изградена и предстои да бъде оборудвана детска градина с яслени групи в кв. „Надежда” с капацитет 2 яслени групи за деца от десетмесечна до двегодишна възраст и 4 целодневни групи за деца от тригодишна до шестгодишна възраст. Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 от ЗПУО и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО, предлагам на Общински съвет-Сливен да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Дава съгласие за иницииране на процедура по откриване на общинската детска градина с яслени групи, публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 67338.605.369.2 по КК, в кв. 40 на квартал „Надежда”, УПИ I – „за социални дейности, кметство, женска и детска консултация, поликлиника, детска градина с яслени групи и здравно-образователен център”, с административен адрес гр. Сливен, ул. „Калиакра” № 4.

Адресът на който ще се провежда обучението е гр. Сливен, ул. „Калиакра” № 4.

Общинската детска градина с яслени групи да се именува „Надежда”.

Общинската детска градина с яслени групи ще започне дейността си от учебната 2018/ 2019 год. със следния капацитет: – 2 яслени групи за деца на възраст от 10 месеца до 2 год. с максимален брой от 18 деца в група; – една група за деца на възраст 3 години /първа възрастова група/ с максимален брой от 25 деца; – една група за деца на възраст 4 години /втора възрастова група/ с максимален брой от 25 деца; – една група за деца на възраст 5 години /трета възрастова група/ с максимален брой от 25 деца; – една група за деца на възраст 6 години /четвърта възрастова група/ с максимален брой от 25 деца.

Финансирането на общинската детска градина с яслени групи ще се извършва от държавния бюджет с дофинансиране от бюджета на Община Сливен, съгласно действащите законови и подзаконови разпоредби.

Кадровото обезпечаване на общинската детска градина с яслени групи ще се извършва съобразно действащата нормативна уредба.

Сградата на общинската детска градина с яслени групи разполага с асансьор и рампи за осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности.

Възлага на Кмета на Община Сливен изпълнението на настоящото решениесъс заповед за откриване на общинската детска градина с яслени групи.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев