Община Сливен

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Основен ремонт на училищна база на ПГСС - Нова Загора”

.........................................................
29.03.2018 / 09:15

На 28.03.2018 г. от 10:30 часа в Дом на дейците на културата, гр. Нова Загора, пл. „Свобода” № 4, се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-0010-C02, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Заместник-кметът Ивайло Енев, ръководител по проекта, откри събитието.

Сред присъстващите бяха: Светла Стоянова, заместник-кмет на Община Нова Загора; Мария Стефанова – секретар на Община Нова Загора; инж. Антоанета Дамаскинова, управител на фирмата изпълнител на независим строителен надзор; Христо Стойнов – представител на фирмата за СМР; Румяна Григорова, представител на фирмата изпълнител за информация и комуникация; Даниел Бойчев от ОИЦ – Сливен; членовете на екипа за управление на проекта, представители на ПГСС и жители на града.

Координаторът по проекта Петя Василева представи презентация за целите, основните дейности и постигнатите резултати от реализирането на проекта.

Основната цел на проекта е подобряване материалната база в образователната сфера, чрез реализирането на енергоефективни мерки по основна учебна сграда и самостоятелна сграда на физкултурен салон на ПГСС гр. Нова Загора за постигане клас на енергопотребление „С” и въвеждане на дейности за подобряване достъпа на лица в неравностойно положение.

Общата му стойност възлиза на 1 180 392.39 лв., от които 999 933.53 лв. европейско, 176 458.86 лв. национално съфинансиране и 4 000.00 лв. собствен принос.

С изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ са въведени мерки за енергийна ефективност в учебната сграда и сградата на физкултурен салон на ПГСС гр. Нова Загора и е подобрен достъпът за хора с увреждания чрез изграждането на рампа до централен вход.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев