Община Сливен

Община Сливен продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015"

------------------------------------
20.03.2018 / 14:10

Община Сливен продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Срокът на проекта е удължен до 31.12.2020 г.

Сред целите на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „Приемна грижа", както и да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

От 01.11.2016г. е въведен областен модел на управление и предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”.

Сформираният Областен екип по приемна грижа - Сливен, който се състои от началник екип и трима социални работници има пряк ангажимент по предоставянето на целия пакет от дейности, имащи отношение към подкрепа и повишаване капацитета на кандидати и утвърдени приемни семейства на територията на Община Сливен и Община Нова Загора.

Какво представлява „приемната грижа”?

 

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

 

Видове приемна грижа:

 

- доброволна – приемните семейства полагат безвъзмездни грижи за приемното дете, като получават само месечни средства за отглеждане и възпитание на настаненото дете;

 

- професионална – освен месечни средства за отглеждане и възпитание на настаненото дете, семейството получава възнаграждение за положения труд.

 

Видове настаняване в приемно семейство:

 

- краткосрочно;

 

- дългосрочно;

 

- спешно;

 

- заместваща приемна грижа.

 

Социалната услуга „Приемна грижа” включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

 

Как се кандидатства за приемен родител?

Кандидатите за приемни родители от община Сливен подават Заявление /по образец/ до Кмета на Община Сливен/за община Нова Загора - до Кмета на Община Нова Загора/.

 

Към заявлението се прилагат в срок до приключване на оценката:

 

1. копие от документ за самоличност;

 

2. документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;

 

3. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето;

 

4. медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето;

 

5. свидетелство за съдимост;

 

6. документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

 

Оценяване на кандидатите за приемни родители

Въз основа на подаденото Заявление, в период от 4 месеца се извършва проучване на кандидатите за приемни родители, като те преминават и задължително обучение.

При оценяване на кандидатите за приемно семейство, се прави преценка на следните обстоятелства:

 

- възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището;

 

- притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на „приемна грижа” по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от ДСП, ОЕПГ, както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето;

 

- разбиране на същността и ролята на приемната грижа и мотивацията на кандидатите за предоставяне на услугата.

 

Оценяването на кандидатите завършва с изготвяне на социален доклад от социалния работник, работещ с кандидатите за приемно семейство, който се представя пред Комисията по приемна грижа към РДСП-Сливен.

 

Комисията по приемна грижа разглежда социалните доклади за оценяване на кандидатите за приемни семейства и взема решение за утвърждаване или отказ. Директорът на РДСП – Сливен издава заповед за вписване или отказ за вписване на кандидатите в Регистър на утвърдените приемни семейства.

 

Допълнителна информация за социалната услуга „Приемна грижа” и как да станете приемен родител може да получите от Областния Екип по приемна грижа – Сливен на адрес Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, стая 314 или на тел. 044/611 379.

 
 

Copyright © 2008-2019 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев