Община Сливен

ИПИ за Сливен: Беден, но с много добри пътища и чист въздух. Вижте подробности

------------------------------------
29.11.2017 / 15:33

Станалото традиционно за Института за пазарна икономика /ИПИ/ изследване на Регионалните профили: показатели за развитие на областите в страната вчера привлече вниманието като нареди област Сливен на дъното по доходи и стандарт на живот. Другите показатели, по които сме най-изоставащи са усвояването на евросредста. Данните, освен за социално-икономическото състояние на областта, са особено показателни и за сфери, в които традиционно имаме претенции да сме силни – духовност, образование, културен живот. Оказва се, че амбициите ни да градим туризъм и контакти, основавайки се на културно-историческо наследство и духовност не са съвсем оправдани. Остаряла слава е и присъствието на чужди инвеститори в леката и хранително-вкусовата промишленост с категоричното дъно, което достигаме по преки чуждестранни инвестиции. Има обаче сектори, по които сме напред. Освен, че ходим по-често на театър от средното за страната, дишаме един от най-чистия въздух и имаме най-добра пътна настилка. Вижте пълня анализ на ИПИ за Сливен.

 

ПРЕЗ 2015 Г. СЛИВЕН Е ОБЛАСТТА С НАЙ-НИСЪК БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

 

Сливен е и една от малкото области, в които БВП се свива (при 7% ръст за страната), макар и слабо, достигайки 5921 лв./човек при 12 339 лв./човек за страната.

 

ДОХОДИТЕ В ОБЛАСТТА СЪЩО СЕ СВИВАТ.

 

През 2016 г. средногодишният доход на лице от домакинството в област Сливен е 3685 лв. при 5167 лв. за страната. Това обяснява и значително по-ниския стандарт на живот в областта. Делът на населението, живеещо с материални лишения, както и този на населението, живеещо под националната линия на бедност, остават по-високи от средните за страната през 2015 г.

 

Повишаването на икономическата активност в областта е съпътствано едновременно от стабилно нарастване на заетостта и намаляване на безработицата, въпреки че и двата показателя не успяват да достигнат средните стойности.

 

Пазарът на труда в областта страда от неблагоприятната образователна структура на населението. През 2016 г. делът на населението на възраст между 25 и 64 години с основно и по-ниско образование нараства до 29% (при 18% за страната), а делът на висшистите намалява до 21% (при 28% за страната).

 

СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ОБЛАСТТА С НАЙ-НИСКА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ.

 

През 2015 г. Сливен е сред областите с най-малък относителен брой на предприятията (36 на 1000 души при 55 на 1000 души за страната) и е областта с най- ниски разходи за ДМА (1202 лв./човек при 2973 лв./човек за страната). За четвърта поредна година се наблюдава и отлив на преки частни инвестиции от областта, като те достигат 474 евро/човек с натрупване към края на 2015 г. при около седем пъти повече за страната (3250 евро/човек).

 

СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ЕДНА ОТ ОБЛАСТИТЕ С НАЙ-МАЛКО УСВОЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.

 

Към 30 юни 2017 г. изплатените суми по оперативни програми в областта достигат 623 лв./ човек при 1344 лв./човек за страната. В рамките на област- та най-малко средства усвоява община Твърдица, а най- много – община Сливен.

 

ПРЕЗ 2016 Г. ОБЛАСТ СЛИВЕН ОТНОВО Е ОБЛАСТТА С НАЙ-ВИСОК ДЯЛ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА, КОЯТО Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ.

 

Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в областта е съизмерима със средната за страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-висок от средния (22,0% при 18,6% за страната през 2015 г.). Това се отразява и на качеството на пътищата. През 2016 г. област Сливен отново е областта с най-висок дял на пътната настилка, която е в добро състояние – 71,9% при 41,5% за страната.

 

ДОСТЪПЪТ ДО ИНТЕРНЕТ В ОБЛАСТТА, КАКТО И ДЕЛЪТ НА ХОРАТА, КОИТО ГО ИЗПОЛЗВАТ, СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-НИСКИ ОТ СРЕДНИТЕ ЗА СТРАНАТА.

 

През 2016 г. ползвателите са с почти двойно по- нисък дял от тези в страната.

 

УСРЕДНЕНОТО НИВО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ- ТЕ ЛИЦА В ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТТА Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКО ОТ СРЕДНОТО ЗА СТРАНАТА.

 

През 2017 г. община Твърдица повишава някои от местните данъци, а община Сливен намалява данъка за прехвърляне на собственост. Като цяло общата данъчна тежест в област- та е съизмерима с тази в страната, но при отделните данъци се наблюдават някои съществени разлики. Усредненото ниво на данъка върху недвижимите имоти на юридически- те лица в общините в областта е значително по-високо от средното за страната. Основна причина за това са сравнително високите ставки в община Сливен и община Нова За- гора, които бяха повишени през 2016 г. По-ниска от средната за страната пък е ставката на данъка за търговия на дребно в областта, като тя е най-ниска в община Твърдица. Средното ниво на данъка върху таксиметровия превоз на пътници в областта също е по-ниско.

 

РАЗВИТИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА ИЗОСТАВА И ОБЛАСТТА РИСКУВА ДА ЗАГУБИ ПРЕДИМСТВОТО СИ ДО МОМЕНТА.

 

Покритието на кадастъра остава 23,0%, а в страната се повишава до 22,5% през 2016 г. Оценката за прозрач- ността на местните власти в областта за 2017 г. намалява леко от 65 до 62%, но средната в страната се увеличава от 49 до 59%. В рамките на областта община Сливен отново се представя най-добре, но бележи влошаване в сравнение с миналата година. Самооценката на администрацията на развитието на електронното управление в областта остава близка до средната за страната и не се променя значително и през 2017 г., но оценката за предоставянето на административни услуги на „едно гише“ намалява чувствително и изостава спрямо средната.

 

СЛИВЕН ОСТАВА ОБЛАСТТА С ЕДНА ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ВЪЗРАСТОВИ СТРУКТУРИ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

 

Коефициентът на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и пове- че години към това до 14 години през 2016 г. е 105% при 147% за страната. Тенденциите също са добри предвид значително по-високата раждаемост в областта. През 2016 г. коефициентът на естествен прираст е –2,4‰ при –6,0‰ за страната. Делът на градското население в областта остава по-нисък от средния за страната. През 2016 г. 66% от местното население живее в градовете при 73,3% за страната. Гъстотата на населението в областта обаче остава значително по-висока – 2719 души/кв.км при 1548 души/кв.км за страната, което поставя Сливен на второ място след столицата по гъстота на населението.

 

СЛИВЕН ВСЕ ОЩЕ Е ОБЛАСТТА С НАЙ-ЛОШО СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЦЯЛАТА СТРАНА. Отпадналите от основното и средното образование продължават да се увеличават за четвърта поредна година и през 2015 г. достигат 5,3% при 2,9% за страната. Делът на второгодниците също се повишава и през 2016 г. е повече от двойно по-висок от средния за страната. Същевременно оценките на зрелостните изпити в областта се подобряват и за първи път от последните години изпреварват леко средните за страната. На матурата по БЕЛ през 2017 г. учениците в областта имат среден успех от 4,24 при 4,22 за страната. Делът на слабите оценки обаче също се повишава, но за трета поредна година остава под средния за страната. Сливен е сред областите с най-остър недостиг на преподавателите. През 2016 г. броят на преподавателите в основно- то и средното образование е 65 на 1000 ученици при 75 на 1000 ученици за страната.

 

СЛИВЕН ПРЕМИНАВА ОТ ОБЛАСТИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ НЕДОСТИГ КЪМ ОБЛАСТИТЕ С ОТНОСИТЕЛНО ГОЛЯМ БРОЙ ЛЕКАРИ СПРЯМО НАСЕЛЕНИЕТО.

 

През 2016 г. областта успява да привлече общопрактикуващи лекари и техният брой се увеличава от 108 през 2015 г. до 151 през 2016 г. Същевременно в областта продължава да има недостиг на специалисти. През 2016 г. на един лекар от водеща специалност се падат 818 души от населението при един на 530 души за страната. По-високи стойности се наблюдават само в областите Перник и Добрич. Броят на леглата в МБАЛ в областта също е по-нисък от средния за страната – през 2016 г. той се задържа на ниво от 4,5 легла на 1000 души от населението при 5,1 легла на 1000 души за страната.

 

ПРАВОРАЗДАВАНЕТО В ОБЛАСТ СЛИВЕН СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА СЪС СРАВНИТЕЛНО БЪРЗО ПРАВОСЪДИЕ.

 

Местните наказателни съдии в окръжния съд разглеждат средно по 9,4 дела на месец – точно колкото е и средната за страната стойност. В същото време делът на делата, приключили в 3-месечен срок, се повишава до 96% (при 89% за страната), а висящите дела остават по-ниски от средните за страната. Сливен е сред областите със сравнително малко регистрирани престъпления и значително по-висока разкриваемост през 2016 г. Регистрираните престъпления срещу личността и собствеността са 11 на 1000 души от населението (при 13 на 1000 души за страната), а разкритите престъпления достигат 62% (при 48% за страната).

 

СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА Е СРЕД ОБЛАСТИТЕ СЪС СРАВНИТЕЛНО НИСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И МАЛЪК ОБЕМ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

 

Сравнително ниската урбанизация на областта обяснява относително ограничената свързаност на населението с канализация. През 2015 г. 65% от населението на областта имат достъп до обществена канализация (при 76% за страната), а 57% са свързани с пречиствателни станции за отпадъчни води (при 62% за страната). През 2015 г. емисиите на въглероден диоксид в атмосфера- та в областта остават двойно по-ниски от средните за страната спрямо територията, а обемът на образуваните битови отпадъци намалява до 311 кг/човек годишно при 422 кг/ човек за страната.

 

КУЛТУРНИЯТ ЖИВОТ В ОБЛАСТТА НЕ Е ОСОБЕНО ИНТЕНЗИВЕН.

 

Единствено интересът към местните театри е по-висок от средния за страната. През 2016 г. посещенията в театрите в областта са 339 на 1000 души при 322 на 1000 души за страната. Посещенията на кината в областта остават в пъти по-ниски от средните – 101 на 1000 души от населението при 778 на 1000 души в страната през 2016 г. Посещенията на библиотеките също са чувствително по-малко – 293 на 1000 души при 605 на 1000 души в страната. Местните музеи пък привличат 515 посещения на 1000 души през 2016 г. при 734 на 1000 души за страната.

 
 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев