Община Сливен

Общинският съветник Димитър Батаков отрича да е ощетил община Сливен

------------------------------------
23.11.2017 / 09:42

Общинарят Димитър Батаков е готов да върне на кметството приватизиран имот, ако му възстановят парите.

Димитър Батаков, общински съветник от ГЕРБ в Сливен, изпрати до редакцията на OFFNews разяснения по повод разследването ни "Как Община Сливен спести 950 000 лева на съветник от ГЕРБ".

Публикуваме ги без редакторска намеса.

 

На 20.11.2017 год. в сайта OFFNews.bg бяха публикувани две статии, озаглавени „Как Община Сливен спести 950 000 лева на съветник от ГЕРБ“ и „След разследването на OFFNews: ДБГ иска комисия за първия Сливенгейт“. В тази връзка бихме искали да заявим нашето становище:

Желаем на първо място да отбележим, че Окръжна прокуратура-Сливен е извършила проверка още през 2010 год. във връзка с продажбата на битака в гр. Сливен. Няма установено престъпно поведение и повдигнати обвинения срещу което и да е лице. Въпреки всичко, за Ваша яснота, желаем схематично да отбележим някои съществени аспекти на приватизационния договор и неговото изпълнение.

Приватизацията на УПИ № ІІІ в кв. 674 по ПУП на гр. Сливен е реализирана въз основа на Решение № 908 на Общински съвет Сливен, прието на заседание проведено на 30.03.2006 год. Със Заповед № РД-15- 1680/16.10.2006 г. на Кмета на Община Сливен, за спечелил конкурса за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ № ІІІ в кв.674 с площ 9835 кв.м., отреден за обществено обслужване и атракцион по плана на спортен парк „Юнак” в гр.Сливен, бе определен “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД. Продажната цена, на която дружеството спечели търга бе 2 525 525 лв. След заплащане на пълния размер на продажната цена, бе сключен Договор за продажба на терен-частна общинска собственост от 10.11.2006 г. В договора за продажба залегнаха всички съществени условия императивно заложени от Общински съвет Сливен в Решение № 908/30.03.2006 г.

Никъде в договора от 10.11.2006 г. не е вписано, че закупеният от “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД терен следва за в бъдеще да бъде ползван за базар, както и няма вписване, че “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД следва да извърши инвестициите в закупения имот за нуждите на пазар. Записът в договора е различен, а именно, че Община Сливен следва да отреди за нуждите на базар за промишлени стоки друг свой терен, в който “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД да извърши необходимите мероприятия.

Чрез клаузата на т.4 от раздел ІV на договора бе предвидена неустойка в размер на 950 000 лв, при неизпълнение на следните задължения на купувача “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД:

А) При неизпълнение на задължението му по т.3 от Раздел ІІІ на договора – при нарушаване на забраната за разделяне на терена на урегулирания поземлен имот на по-малки за срок от десет години;

Б) При нарушение на задължението му по т.1 от Раздел ІV от договора – при нарушаване срока за реализация на проекта, който е петгодишен.

В) При нарушаване на задължението по т.2 от Раздел ІV на договора – при неизпълнение на задължението на купувача да изгради за своя сметка инженерната инфраструктура, благоустройствените мероприятия и необходимите обслужващи сгради на постоянен пазар за промишлени стоки по представен от продавача проект, след влизане в сила на заповедта на Кмета за изменение на ПУП за квартала, в който е разположен терена, определен за преместването му.

Въпреки непрестанното ни настояване, едва през месец юли 2008 г., Община Сливен предостави на “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД проект за обект „Постоянен пазар за промишлени стоки” в УПИ № VІ, в кв.690 по ПУП на гр.Сливен, кв. „Ново село”. Проектът предвиждаше изграждане на уличен водопровод и улична канализация със сградни отклонения по ул. „Стоян войвода”, както и обслужваща сграда (бани с тоалетни) в терена. Проектът бе съгласуван от Община Сливен въз основа на протокол № 30/18.07.2008 г. “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД добросъвестно изпълни всички свои задължения по представеният проект, като със свои сили и средства изгради нов базар, чрез изграждане на обслужващата сграда, изграждане на уличния водопровод и благоустрояването на терена.

Инвестицията ни по изграждане на новия пазар възлезе приблизително на 300 000 лв. По този начин “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД изпълни в пълен обем договорно поетото задължение за изграждане на инженерната инфраструктура, благоустройствените мероприятия и обслужващи сгради на постоянен пазар за промишлени стоки по представен от продавача проект. Издадени бяха необходимите разрешения за ползване на инфраструктурните строежи. Като се е убеди в точното изпълнение на задълженията по строителството, Общинска администрация Сливен на 03.11.2008год. прие изпълнената от “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД работа, за което бе съставен Приемателен протокол, утвърден от Кмета на Община Сливен. Изложеното установява, че изнесеното в статиите публикувани в offnews.bg на 20.11.2017г., че купувачът “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД не е изпълнил задължението си да построи новия базар, поради което следва да заплати на Община Сливен неустойка в размер на 950 000 лв е откровена неистина, като неоправдано ни компрометира.

Уведомяваме Ви също така, че едва на 20.11.2008 г., т.е. две години след заплащане на продажната цена за имота, кметът на Община Сливен със Заповед № РД-15- 1936/20.11.2008 г. нареди на „Общински пазари-Сливен” ЕООД освобождаване на УПИ № ІІІ в кв.674 от разположените в него временни постройки. Считано от 01.12.2008 г., “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД е във владение на закупения през 2006 г. терен. На практика “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД закупи през 2006 г. имот, който нямаше възможност да ползва, а ползването остана за продавача Община Сливен в рамките на две години, като през този период от време Община Сливен събираше от нашия имот наем от трети лица-ползуватели, а в същото време “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД коректно заплати данък сгради и такса смет в размер на над 100 000 лв., без да е ползувател на имота, т.е. “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД заплащаше такса смет за ползувателите на общинския пазар и по този начин облагодетелства Община Сливен с над 100 000 лв. за този период от две години, а не и нанесе вреди. За същия период от две години, общинското дружество „Общински пазари-Сливен“ ЕООД отдаваше под наем нашия собствен терен на трети лица, като реализира неправомерно приход в размер на над 250 000 лв. Тази сума от 250 000 лв. представлява пряка загуба за “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД от забавата на общината да ни предаде владението върху имота.

“БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД макар и да не беше владелец на продадения му от Община Сливен имот, след 2006 г. започна реализация на инвестиционните си намерения, като ангажира сериозни чуждестранни партньори, с които да изгради в имота мащабен магазин с разгъната застроена площ от около 40 000 кв.м. Бяха направени значителни разходи по изготвяне на проектна документация, бе учредено съвместно дружество с чуждестранните инвеститори, което да реализира проекта. “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД блокира и допълнителен капитал в значителен размер, за началната реализация на проекта.

За съжаление, тъй като Община Сливен не ни предаде веднага владението върху имота, а изпадна в забава, която продължи повече от две години, проекта не можа да бъде реализиран в разумен срок. Междувременно настъпи световната икономическа и финансова криза от 2008 година, която особено значимо засегна пазара на недвижими имоти и инвестициите в такива. Ангажираните от нас чуждестранни партньори се отказаха от реализация на проекта в гр.Сливен, както между другото отказаха да реализират свои проекти и в гр.Русе и в останалата част на страната и се изтеглиха от България. По този начин “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД не успя да реализира инвестиционните си намерения, като междувременно загуби значителен паричен ресурс по подготовка на нереализирания проект. Тази загуба е следствие единствено от забавата на Община Сливен по предаване на владението върху имота и последвалата невъзможност проекта да бъде реализиран в разумен срок. В заключение на всичко изложено по-горе - Няма каквито и да било фактически и юридически основания, Община Сливен да претендира неустойката по т.4 от раздел ІV на договора за продажба от 10.11.2006 г. Ако все пак Община Сливен направи постъпка пред компетентния съд, ние заявяваме нашата готовност да установим изправността си по договора, както и да установим забавата на продавача в лицето на Общински съвет Сливен за изпълнение на неговите задължения, както и заявяваме нашата твърда увереност, че такъв иск би бил неоснователен.

В този смисъл за нас са несъстоятелни твърденията, че дружеството не е изпълнило нищо по задълженията си, а от своя страна Община Сливен е пропуснала да претендира договорната неустойка, поради следните причини:

1. Нито в договора за продажба, нито в конкурсната документация е фиксиран срок, който “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД да не е изпълнил.

2. Нашата настойчивост доведе до представяне на проект от страна на Община Сливен, който ние изпълнихме безусловно, т.е. “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД е изпълнил в пълен обем задълженията си за изграждане на инфраструктура и обслужващи сгради на постоянен пазар за промишлени стоки, с което е изпълнено задължението по т.2 от Раздел ІV на договора.

3. Задължението на дружеството по т.1 от Раздел ІV от договора доколкото не е изпълнено е следствие от забавата на Община Сливен да изпълни своите задължения по представяне на проектна документация за новия базар и по предаване на държането на имота.

4. Задължението на дружеството по т.3 от Раздел ІІІ на договора, за неразделяне на терена на УПИ на по-малки за срок от десет години, също е изпълнено и неустойка на това основание също не е дължима.

Уважаеми госпожи и господа, считаме, че настоящото изложение внася необходимата пълнота за изясняване на случая от фактическа и правна гледна точка. “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД със свои действия или бездействия не е увредило общинския интерес, а напротив – то самото претърпя значителни имуществени вреди в размерите посочени по-горе.

Даваме си сметка, че нашите твърдения подлежат на проверка единствено от компетентния съд, но до момента, до който съдът не е сезиран с иск от страна на Община Сливен и този иск не е уважен, “БИЛД ИНВЕСТ” ЕАД е изправна страна по договора от 10.11.2006 г. и всички обвинения към дружеството се явяват неоснователни и недоказани.

При положение, че продължава да се развива и налага твърдението с политически генезис, че приватизационната сделка от 2006 г. е сключена във вреда на общинския и публичен интерес, ние заявяваме нашето желание и съгласие, да предоставим обратно собствеността върху този имот на Община Сливен, срещу връщане на платената от нас продажна цена./ www.offnews.bg

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев