Община Сливен

"ВиК" - Сливен с отговор по повод протестите срещу поскъпването на водата и услугите

------------------------------------
16.11.2017 / 12:29

Във връзка с организираните в Сливенска област протести на населени места с гравитачно водоснабдяване срещу новата цена на водата, предлагаме отговор на Комисията за енергийно и водно регулиране, който засяга всички повдигнати въпроси. Отговорът с изходящ номер от 3 ноември 2017 година, е по повод декларация срещу поскъпването на ВиК услугите, предоставяни от „ВиК - Сливен“ ООД, в община Твърдица и е съотносим към всички населени места с гравитачно водоснабдяване, където има протести. В него се посочва следното:

„С влизането в сила на Закона за водите /ЗВ/ от 2009 г., В и К системите и съоръженията стават публична държавна и публична общинска собственост. В и К операторите с държавно и/или общинско участие отписват тези активи от своя счетоводен баланс и ги предоставят на публичните собственици. За териториите, обслужвани от регионални ВиК оператори, се учредяват Асоциации по ВиК /АВиК/, които определят ВиК оператор и сключват договор за възлагане на дейностите по експлоатация на публичните ВиК активи и предоставяне на ВиК услуги; разработват и приемат регионални генерални планове и инвестиционни програми за публичните ВиК активи; съгласуват бизнес плановете на ВиК оператора и други.

 

За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е учредена АВиК – Сливен, която е определила дружеството за ВиК оператор и е сключила на 26.02.2016 г. договор по реда на Закона за водите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги. Договорът е със срок от 15 години, влязъл е в сила от 1.04.2016 г. и с него АВиК е предоставила на ВиК оператора всички публични ВиК системи и съоръжения в рамките на обособената територия.

 

Дружеството е изготвило и предоставило в КЕВР на 30.06.2016 г. бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на ВиК услугите /ЗРВКУ/.

След измененията в Закона за водите от 2015 г. /обн. ДВ, бр.58 от 2015 г./, в чл. 14, ал. 2 на ЗРВКУ бе въведена изрична норма, както следва: ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуги на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне вода на потребителите и/или на други ВиК оператори. С тази промяна отпадна съществуващата дотогава възможност за Комисията да утвърждава цени на ВиК услуги в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата. Поради тази причина в бизнес плановете на всички ВиК оператори, включително на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е въведен принципа на единна цена за цялата обособена територия, включително и за тези населени места, за които преди това са се прилагали цени за доставяне на вода по гравитачен път.

Редът за провеждане на Общото събрание на АВиК е регламентиран в Правилник за организацията и дейността на АВиК /обн. ДВ, бр.66 от 2014 г./, като в чл. 10 са въведени изрични норми за начина на неговото свикване, изпращане на съответните материали до всички членове на асоциацията и тяхното публикуване на интернет страницата на областната администрация, както и сроковете между получаване на поканата и провеждане на общото събрание. Тези разпоредби гарантират, че всички членове на АВиК /всички общини в обособената територия/ ще могат да се запознаят с материалите и ще вземат аргументирано решение как да гласуват на предстоящото общо събрание.

Видно от протокол от проведеното на 1.08.2016 г. Общо събрание на АВиК – Сливен, по т.1 от дневния ред АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД за периода 2017-2021 г. с 95,45 на сто от гласовете на присъстващите на общото събрание. С това решение АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 жители, и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях. Съгласно информация от протокола, на така проведеното Общо събрание не е присъствал представител на община Твърдица.

След съгласуването на бизнес плана от АВиК, започва процедурата по неговото одобрение по реда на ЗРВКУ от страна на КЕВР. Комисията регулира качеството и цените на ВиК услугите, като в тази връзка КЕВР определя конкретни цели на всеки ВиК оператор за качеството на ВиК услугите и анализира всеки ценообразуващ елемент, участващ във формирането на цените на ВиК услугите. Комисията има правомощията да изисква изменения в проекта на бизнес плана в случай, че се констатират грешки и несъответствия с нормативната уредба и указанията на КЕВР, както и в случай, че предложените от ВиК оператора параметри не са обосновани.

Комисията извърши задълбочен анализ на представените от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД заявления. Направен бе детайлен преглед на всички ценообразуващи елементи, като от страна на дружеството са изискани необходимите обосновки и анализи така, че да се постигне уверение, че същите са икономически обосновани. Във връзка с поставените от Комисията изисквания и указания, дружеството извърши редица корекции и изменения в проекта на бизнес плана спрямо първоначалното си заявление, за които стартира процедура по одобрение.

В изпълнение на чл.14 от Закона за енергетиката и чл.27, ал.1 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, КЕВР проведе на 30.08.2017 г. процедура по обществено обсъждане на проекта на решение за одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги със заинтересованите лица. Същият е оповестен публично на страницата на Комисията в интернет, с изрично съобщаване на датата на провеждане на общественото обсъждане. Съгласно чл.50, ал.3 от Правилника за дейността на КЕВР и нейната администрация, на общественото обсъждане могат да присъстват и лица, на които не е изпратена покана, но са заинтересувани по смисъла на чл.14, ал.2 от ЗЕ.

На проведеното обществено обсъждане не са присъствали представители на общините, влизащи в обособената територия на ВиК оператора, включително и община Твърдица, както и клиенти и организации на потребители. В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане не са постъпили становища на заинтересовани лица.

С решение N БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. Комисията одобри бизнес план за развитие дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърди цени на ВиК услуги за 2017 г. и утвърди цени на ВиК услуги за 2018-2021 г. Считаме, че всички законови разпоредби за одобряване на бизнес плана на дружеството са спазени от страна на КЕВР при вземането на решение.

Наличието на одобрен бизнес план, както и утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, които да гарантират неговото изпълнение, е от изключително важно значение за осигуряването и подобряването на качеството и устойчивостта на ВиК услугите, предоставяни в област Сливен.“

Писмото е подписано от Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов.

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев