Община Сливен

Отново стартира процедура за подбор на проекти за развитие на социалното предприемачество

---
14.08.2017 / 09:27

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, в качеството си на Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., обяви отново процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.010 „Развитие на социалното предприемачество“. Това съобщиха от Областния информационен център в Сливен.

Публикуваните допълнени и променени Условия за кандидатстване предвиждат нов подход от страна на Управляващия орган за облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициенти. Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин се осигурява възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по технически и финансови показатели.

 

Условията за кандидатстване предвиждат разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер точно на 40 % от допустимите преки разходи за персонал да бъдат служебно отразявани от УО в бюджета на всяко проектното предложение, което ще доведе до административно допускане на по-голям брой проектни предложения. Липсата на индикатор в конкретна секция от формуляра, както и неспазената продължителност на обученията няма да водят до автоматично отпадане на проектното предложение, в случай че същите могат да се изведат от описаното в проекта.

 

Предоставя се и нова възможност на кандидатите по процедурата да представят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Така кандидатите сами преценяват дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности.

 

Целта на операцията е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. В тази връзка чрез процедурата ще се окаже подкрепа, както на съществуващи социални предприятия, така и за създаването на нови такива.

 

Според изискванията за кандидатстване по схемата създаването на ново социално предприятие се свързва с формирането на нова структура, обособена като отделна, самостоятелна единица, която функционира в рамките на юридическото лице на организацията-бенефициент, кандидатстваща за финансиране по настоящата операция.

 

За целите на процедурата за определение на „социално предприятие“ се приема дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. Социално предприятие е предприятие, независимо от правната му форма, което има за цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, насърчаване на солидарността, осигуряване на заетост и подкрепа за самостоятелен живот на хора в неравностойно положение.

 

Допустими бенефициенти по схемата са общини, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги и неправителствени организации. По настоящата покана кандидатът може да участва самостоятелно, а също и в партньорство, като не се изисква съфинансиране от страните.

 

Дейностите в проектното предложение следва да бъдат насочени към хора с увреждания, лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество, безработни и неактивни лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда.

 

Общият размер на бюджета по процедурата е на стойност 15 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения, подписани с КЕП чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), е 09 октомври 2017 г., 17:30 ч.

 

Всички заинтересовани лица могат да получат писмени разяснения от Управляващия орган на ОПРЧР относно Условията за кандидатстване в срок до 18 септември 2017 г. (включително). Допълнителни въпроси по операцията се задават само по електронната поща, като ясно се посочва наименованието на процедурата, на адрес: socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg.

 

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

 

Подробна информация относно условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

 

 

 

Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев