Община Сливен

Информация за престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2016 година

---
08.08.2017 / 12:21

През 2016 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили 1 164 дела за извършени престъпления. Делата за 494 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 497 - с условно осъждане, за 14 - с оправдаване, за 1 - с прекратяване, и за 158 - с освобождаване от наказание.

 

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 991 извършени престъпления, което е с 0.6% повече в сравнение с предходната 2015 година.

 

През 2016 г. обвиняеми са били 1 266 лица, от които:

 

∙ с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 567 лица, или 44.8% от общия брой на обвиняемите;

 

∙ условно осъдени са 518 (40.9%) лица;

 

∙ освободени от наказателна отговорност са 163 (12.9%) лица;

 

∙ оправдани са 17 обвиняеми лица (1.3%);

 

∙ на едно лице делото е прекратено (0.1%).

 

Престъпления против собствеността

 

През 2016 г. в област Сливен с най-голям брой и относителен дял са престъпленията против собствеността (престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие). Техният брой е 373, или 37.6% от престъпленията, завършили с осъждане. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 486 (44.8%) от осъдените с влезли в сила присъди през 2016 г. в област Сливен.

 

∙ Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. Техният относителен дял е 80.2% от престъпленията против собствеността и 30.2% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане в област Сливен. С присъда са завършили 299 престъпления от този вид, като осъдените лица са 408.

 

∙ По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността, което застрашава едновременно и живота, и здравето, и имуществото на хората. За 22 извършени грабежа през 2016 г. са осъдени 26 лица.

 

Общоопасни престъпления

 

Общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2016 г. в област Сливен са 348, или 35.1% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 334, или 30.8% от всички осъдени лица.

 

∙ Завършилите с осъждане престъпления по транспорта и съобщенията са 241, като те съставляват 69.3% от общия брой на общоопасните престъпления и за извършването им са осъдени 233 лица.

 

∙ Престъпленията, свързани с наркотици (престъпленията, свързани с наркотици, включват: контрабандата на наркотици, производството, преработването, придобиването, притежаването, разпространението, превозването, държането, пренасянето и други) са 88, а осъдените лица са 86.

 

Престъпления против личността

 

Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2016 г., са 84, или 8.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 74.

 

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. Три умишлени убийства (довършени и опити) са завършили с осъдителни присъди, като за извършването им са наказани 3 лица.

 

Престъпления против стопанството

 

През 2016 г. престъпленията против стопанството, които са завършили с осъждане са 73, или 7.4% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 81, или 7.5% от всички осъдени лица.

 

Осъдени лица по пол

 

През 2016 г. броят на осъдените мъже е 994, или 91.6% от общия брой на осъдените лица, а осъдените жени са 91 (8.4% ).

 

Осъдени лица по възраст

 

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2016 г. е следното:

 

∙ най-голям е делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 289 (26.6% от общия брой на осъдените лица);

 

∙ на възраст 18 - 24 години са 251 лица (23.1%);

 

∙ 25 - 29 години - 190 лица (17.5%);

 

∙ осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 162 (14.9%);

 

∙ 50 - 59 годишните са 75 (6.9%);

 

∙ осъдените непълнолетни лица са 84, или 7.7% от общия брой на осъдените в област Сливен; ∙ в структурата на осъдените лица по възраст най-малък е делът на лицата на възраст на 60 и повече години - 34 лица (3.1%).

 

Осъдени лица по наложени наказания

 

През 2016 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на лишаване от свобода (914, или 84.2% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца - 408 лица (44.6%) и от шест месеца до една година - 286 лица (31.3%). Наказанието пробация е наложено на 141 лица, или на 13.0% от всички осъдени лица. С глоба са наказани 28 лица, или 2.6% от общия брой на осъдените лица, а на 2 лица е наложено наказанието „обществено порицание“ (0.2%).

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев