Община Сливен

НСИ: В област Сливен 71% от фирмите реализират печалби

------------------------------------
08.06.2017 / 15:15

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2015 г. в НСИ са представили 6 916 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен. Спрямо предходната година техният брой се е увеличил със 159 фирми или 2.3%. В тези предприятия са реализирани нетни приходи от продажби за 2 540 млн. лв. и спрямо 2014 година те са нараснали с 6.6%. Произведената продукция също се е увеличила с 5.5% и е в размер на 1 800 млн. лева.

 

В икономическата структура на областта доминиращо място заема индустрията. През 2015 г. в индустриалния сектор са функционирали 1 080 фирми, които са създали 61.7% от продукцията на областта. Тук са съсредоточени 43.5% от заетите лица и 56.1% от дълготрайните материални активи. В индустрията най-голям е относителният дял на произведената продукция от „Преработваща промишленост” – 79.2%, а най-нисък на „Добивна промишленост” - 1.1%. Строителните предприятия са произвели 12.1% от продукцията, предприятията от дейност “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 6.2%, а тези от „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 1.4%.

 

Следващ по значение е секторът на услугите, в който през 2015 г. са развивали стопанска дейност 5 306 фирми и е произведена 25.4% от продукцията в областта. Заетите лица са 45.6% от заетите в областта, дълготрайните материални активи са 25.8%. Сектор “Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” е с най-голям дял от произведената продукция - 34.3%, следван от “Транспорт, складиране и пощи” - 25.5% и други.

 

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“са произведени 12.9% от продукцията за областта, функционирали са 530 нефинансови предприятия с 10.9% от заетите лица и 18.1% от дълготрайните материални активи в областта.

 

През 2015 г. най-голям дял от нетните приходи от продажби е формиран в сектор “Преработваща промишленост” – 36.5% от общите за областта, и сектор “Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” – 34.3%. Сектор „Селско, горско и рибно стопанство” и строителният сектор създават съответно 8.7% и 4.9% от нетните приходи от продажби, а за сектор “Транспорт, складиране и пощи” този дял е 4.6%.

 

В разпределението на нетните приходи от продажби по общини доминира община Сливен – 78.7%, следвана от община Нова Загора – 17.7%, община Котел - 1.9% и община Твърдица - 1.7%.

 

В община Сливен структурата на нетните приходи от продажби по икономически сектори е следната: услуги – 48.5%, индустрия – 45.0%, селско, горско и рибно стопанство – 6.5%.

 

В община Нова Загора водещо място заема секторът на индустрията – 49.2%; следван от услуги – 33.5% и селско, горско и рибно стопанство – 17.3%.

 

В община Котел доминира секторът на услугите – 77.1%, следван от индустрията – 16.6% и селско, горско и рибно стопанство - 6.3%.

 

В община Твърдица разпределението на приходите от продажби е: услуги – 43.5%, индустрия – 37.0%, селско, горско и рибно стопанство – 19.5%.

 

През 2015 г. нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват с обща печалба от 91 млн. лева. Според финансовия резултат 70.8% от предприятията са реализирали печалба, 15.7% - загуба и 13.5% са приключили с нулев резултат.

 

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.6%. Относителният дял на малките (10 – 49 заети) и средните (50-249 заети) предприятия е съответно 6.2% и 1.0%, а в групата на големите (с 250 и повече заети) попадат едва 0.2% от нефинансовите предприятия в областта.

 

"Сл. нюз"
 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев