Община Сливен

Население и демографски процеси в област Сливен през 2016 г.

------------------------------------
28.04.2017 / 08:55

1.Брой на населението

Населението на област Сливен към 31.12.2016 г. е 189 788 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението - непосредствено след област Русе (223 489 души) и преди Добрич (178 438 души). Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2015 г. населението намалява с 1 397 души или с 0.7% Това намаление е в резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между зеселените и изселените) - минус 952 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението (разликата между живородените и умрелите) - минус 445.

Броят на населението в община Сливен намалява със 770 души и в края на годината е 120635 души. Населението в община Нова Загора е 37 133 и също намалява в сравнение с предходната година с 469 души. В общините Котел и Твърдица населението спрямо предходната година също намалява съответно със 157 души в община Котел като към 31.12.2016 г. то е 18 405 и с 1 човек в община Твърдица – 13 615.

Мъжете в област Сливен са 92 361 (48.7%), а жените – 97 427 (51.3%). В сравнение с 2015 г. мъжете намаляват със 726 души, или с 0.8%, а жените съответно с 671, или с 0.7%. В общия брой на населението жените продължават да са повече и на 1 000 мъже се падат 1 055 жени.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2016 г. това съотношение е 63 за страната. Най-благоприятно е съотношението в област Сливен – 81души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2016 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 19.1% (36 239) от населението на областта. В сравнение с 2015 г. този дял нараства с 0.3 процентни пункта.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в област Сливен са 34 568, или 18.2% от общия брой на населението и е най-високия за страната. Спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

През 2016 г. в градовете живеят 124 798 души или 65.8% от населението на областта, а в селата 64 990 или 34.2% от населението на областта.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е 41.3 години при 43.5 за страната за 2016 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.4 години, а в селата - 41.1 години.

 

2.Раждаемост на населението

През 2016 г. в област Сливен са родени 2 349 деца, от които живородените са 2 327 или 99.1%. От всички живородени през 2016 г. 1 209 са момчета, а 1 118 са момичета. Брачните живораждания са 682, а извънбрачните са 1 645 или 70.7% от всички живородени.

Коефициентът на раждаемост през 2016 г. (брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението) е 12.2‰ и отново е най-високият за страната.

През 2016 г. броят на живородените от майки под 18 години е 362. Най-голям е броят на жените родили на възраст 17 години – 144 майки, след тях са тези на възраст 23 години - 130, а на следващо място са майките на възраст 25 години – 129. Броят деца, родени от жени на възраст над 40 години е 42.

 

3.Смъртност на населението

В общата смъртност на населението няма съществени изменения. През 2016 г. в област Сливен броят на умрелите е 2 772 души или със 158 по-малко спрямо предходната година. Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.6‰ при 15.1‰ за страната. Смъртността сред мъжете (15.9‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.3‰). През 2016 г. на 1 000 жени умират 1 137 мъже.

През 2016 г. коефициентът на детска смъртност (умрелите деца на възраст до една година на 1 000 живородени) за област Сливен е 8.6‰. Той бележи спад спрямо 2015 г. с 4.2 пункта

 

4.Брачност и бракоразводност

Сключените бракове през 2016 г. в Сливенска област са 777, което е с 42 по-малко от предходната година. Най-голям брой бракове са сключени в община Сливен – 486. През 2016 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.7 и 27.3 години.

През 2016 г. броят на регистрираните бракоразводи е 279 - с 2 повече от тези през 2015 година.

 

5.Естествен прираст на населението и вътрешна миграция

Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на населението. През 2016 г. естественият прираст на населението в област Сливен е отрицателен - минус 445 души. За предходната година той също е отрицателен (- 517 ) души. Стойността на коефициента на естествения прираст в областта (разликата между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 2.4‰, което отрежда на областта по-добра позиция спрямо средното за страната (- 6.0‰ ).

В Сливенска област за 2016 г. механичният прираст на населението (разликата между заселените и изселените) е минус 952 души, като заселените са 2 805, а изселените съответно 3 757 души. От всички изселили се 2 680 са се преселили в друго населено място в страната. Най-голям е броят на преселилите се в областите София (столица) – 404, Стара Загора – 298 и Бургас – 274. В чужбина са се изселили 1 077 души.

През 2016 г. заселилите се в област Сливен от чужбина са 584, а 2 221 са заселените от други населени места в страната и областта. Най-голям е броят на преселените от област София (столица) – 202, Стара Загора – 199 и Ямбол – 173.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев