Община Сливен

За цената на водата в Сливенко - разговор с управителя на "ВиК" инж. Севдалин Рашев

31.10.2017 / 14:17:40

Тази година увеличение на цената на водата се случи в цялата страна. След проведено обществено обсъждане, Комисията за енергийно и водно регулиране реши, от 1 октомври 2017 година, това да стане и в Сливенска област.

Новата цена е неразделна част от приетия от КЕВР нов четиригодишен бизнесплан

на „В и К“ - Сливен. След информацията за параметрите на увеличението,

гражданите очакват коментар от ръководството на дружеството, който предлагаме в

интервюто с неговия управител инж. Севдалин Рашев.

- Г-н Рашев, да започнем този разговор с увеличението на цената на водата,

което се случи от 1 октомври 2017 година. Какви са основанията за това?

- Цената на услугата водоснабдяване в Сливен не е променяна от 1 януари 2010

година. Ако това се беше случвало на няколко пъти, на никого нямаше да направи

впечатление. За сметка на този пропуснат дълъг период от време, сега се налага да

се направи увеличение от 16,7 процента. На територията на останалите области

процентът е подобен, с тази разлика, че на различна изходна база се получава

различна цена. В началото на нашия бизнес план стоят над 50 показателя,

изисквани от КЕВР, изпълнението на които е подробно разработено, с изчисление

на необходимите за това средства и съответно - нова цена.

Тези средства са крайно необходими, за да започнем да работим по инвестиционната и ремонтнатапрограма. Те няма откъде да дойдат при старата цена. Само през миналата и тази година вложихме 250 000 лева за възстановяване на асфалтови покрития по

улиците с аварии.

Това стана за сметка на ремонтната дейност, която ограничихме в обектите, които не изискват спешни действия. Още преди да влезе в сила новата цена, започнахме подготовката на два големи ремонта, от голямо значение заселата Червенаково и Близнец в община Твърдица. Там ще се изгради 1000 метра нов водопровод, за да можем да ги водоснабдим от централната помпена станция Червенаково и да избегнем местния водоизточник, който започва да влошава показателите си. Пак в Твърдишка община, в с. Сборище, се налага да търсим

допълнителен водоизточник и начин за пречистване на водата. Тя се замърсява

след изграждането над селото на частен микровец, собствениците на който не са

изпълнили дадените предписания. Затова от мрежата на с. Сборище често тече

вода, която не отговаря на изискванията. До края на годината там ще изпълним

дейности за 50 000 лева.

Общо 150 000 лева ще вложим за ремонтите в община Твърдица, поради което трябва да забавим други обекти. Става въпрос за довеждащи водопроводи на Крушаре, Жельо войвода и други, защото по старатаводопроводна мрежа в цялата област има сериозни проблеми. За всичко са нужни средства и финансиране, което е включено в новия бизнесплан. Не говоря за увеличение на заплати. Тези пари са нужни, за да извършим нетърпящи отлаганедейности.

- Промените в Закона за водите правят от Сливенска област обособена

територия с единна цена. Както в здравното осигуряване, държавата въвежда

и тук принципа на солидарността. Това ще засегне най-вече селищата с

гравитачно водоснабдяване…

- В промените на Закона за водите от 2016 г. е записано, че ако на територията на

областта има един оператор, той действа на тази обособена територия, за която има

единна цена. Това е задължение по закон, което не може да бъде избегнато. За

принципа на солидарността, който на пръв поглед изглежда, че ощетява селищата с

гравитачно водоснабдяване, трябва да кажем, че всъщност най-голямата тежест в

ценообразуването понасят абонатите в град Сливен. Областният град, в смисъла на

предишните бизнеспланове, е на смесено водоснабдяване – гравитачно от язовир

„Асеновец“ и с помпи от Тунджа. Защо казвам, че именно заради тежестите на

солидарността, абонатите в областния град плащат по-високата цена в момента? -

Защото, ако населените места бяха разделени само на гравитачна вода и вода,

доставяна с електроенергия, в Нова Загора и Котел цената трябва да бъде

неколкократно по-висока, някъде между 4 и 5 лева, защото водата там се доставя с

голям разход на електроенергия.

Това ще е непосилно за тях и ще прехвърли границата на поносимостта. Смисълът на промените в Закона за водите е точно този: за цялата област се образува една цена. В случая хората, които севодоснабдяват гравитачно, имат най-голямо увеличение, тъй като Законът и съответно сегашният бизнесплан, за разлика от предишния, не различават две цени.

Би трябвало цената на водата да бъде променена от 1 януари 2017 г., с приемане на

бизнесплана на дружеството. Това не се случи, тъй като КЕВР многократно

преразглежда нашите предложения, за да може едновременно да се защити

интереса на потребителя и задължението на оператора да поддържа своите

съоръжения, защото операторите вече са на предела на възможностите си.

- Инвестициите, направени от „В и К“ – Сливен за последните две години, са

около 1 милион лева. Какво предстои в следващите години?

- Когато става дума за цената, нашите потребители трябва да знаят, че залогът е

много по-голям. От доста време говорим за очакваните от дружеството европейски

пари в размер на 80 милиона лева. Няма как да използваме европейски средства без

собствено съфинансиране, за което трябва да заделим средства. За да има

справедливост и баланс, когато се изпълнят проектите и се реализират

инвестициите, най-вече в двата големи града Сливен и Нова Загора,

амортизационните отчисления, които не са никак малко, ще бъдат насочени

изключително към общините Твърдица и Котел. Всичко е мислено така, че

промяната да се почувства във всички общини. Със сумите, които ще бъдат

насочени към тези населени места, ще решим доста сериозни проблеми.

- Собствеността на общините и държавата върху водопроводната и

канализационна мрежа бе прехвърлена за стопанисване на „В и К“. Какво

променя това? И какво контролира областната Асоциация по В и К?

- Промяната, която стана с образуването на Асоциациите, е насочена към

възможността В и К-дружествата да кандидатстват за европейско финансиране,

което в момента се случва. Това е една далновидна политика на правителството,

която отваря врата към европейското финансиране. Това е и смисълът на

съществуването на тези асоциации, които са сдружение между общините и

държавата. В Асоциацията е прехвърлена и собствеността върху активите, като

всеки влиза в нея с дял, според участието си. Начинът, по който тази собственост

се прехвърля на водния оператор за стопанисване, е договорът, който ние сме

подписали с Асоциацията. Той включва инвестиционна програма, която се

припокрива с бизнесплана, дори е малко по-амбициозна. Асоциацията е длъжна да

наблюдава изпълнението на бизнесплана, в който е заложена единната по закон

цена, чрез която ние удовлетворяваме споменатите над 50 изисквания на КЕВР.

Асоциацията, в лицето на областния управител, контролира изпълнението на

ангажиментите, които сме поели пред КЕВР и потребителите.

- Какъв шанс имат сливенци, след 30-годишно очакване, най-сетне да имат

мечтаната пречиствателна станция за питейни води?

- Мога да твърдя убедено, че сега сме изключително близко до реализирането на

тази мечта на нашите съграждани. От очакваните 80 милиона европейски пари, 20

милиона са заделени за пречиствателната станция за питейни води на Сливен,

където ще бъде доизграден водоем с обем 12 хиляди куб. метра, ще бъде подменена

голяма част от довеждащия водопровод от язовира и ще бъдат изградени две доста

големи водопроводни връзки. Много хора мислят, че водата трябва да се изкачи от

разпределителната шахта до пречиствателната станция, на разстояние 300 метра и

после обратно да се върне към сегашното разпределение, което въобще не е така.

Тъй като вече котата на пречиствателната станция е подбрана на такова място, че

не можем да ползваме напора от енерговия сателит, сега се правят две връзки към

средна и висока зона. Това е новата част от системата, която е напълно различна и

струва около 12 милиона лева. Трасетата са определени, чакаме финансиране.

Предстои ни сериозна строителна дейност.

- Какво още предстои да бъде направено с останалите 60 милиона от

европейските средства на територията на Сливенска област?

- Ще започна от другата много сериозна и многогодишна болка – канализацията на

кв. „Речица“, за която са отредени 20 милиона лева. Те са за изграждането на

цялостна канализационна система в кв. „Речица“, включително канална помпена

станция, един много дълъг колектор към пречиствателната станция за отпадъчни

води и 4 километра подмяна и реконструкция на главни водопроводи. След като се

прави канализация, уместно е да се смени и част от водопроводната мрежа, която в

момента е на предела на възможностите си, както на повечето места. С приходите

от новата цена и очакваните европейски средства, дружество ще подмени и част от

вътрешната водопроводна мрежа на квартала. Още 20 милиона сме определили за

реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и Нова

Загора, като в Нова Загора може да се каже, че пречиствателната станция ще бъде

изградена наново. Последните 20 милиона са предвидени за реконструкция на

водопроводната мрежа в Сливен, както за водопроводи и канализационна мрежа в

Нова Загора. Европейските средства идват по програма „Околна среда“.

Инициативата излиза от министерството на околната среда и водите, МРРБ е в

помощ на проектите.

- Какво гарантира 4-годишният бизнес план до 2021 година?

- Най-общо казано, той гарантира баланс и равновесие между интересите на

потребителите от една страна и осигурява възможност на В и К-дружеството от

друга да поддържа активите на водопроводната режа във вид, в който те могат да

работят нормално.

Разговора води: Щилияна Василева

 

Copyright © 2008-2023 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев