Община Сливен

Коалиция „Съюз за Сливен”: „Ще върнем Сливен на гражданите” – програмата, която хората написаха

"Съюз за Сливен"
19.10.2011 / 14:40

Започна второто десетилетие на ХХІ век. Искаме да се възползваме от предимствата, които ни дава членството в Европейския съюз – като приемаме отговорностите и се съобразяваме с изискванията. Икономиката на Сливен трудно се справя с предизвикателствата на съвремието ни. Последното преброяване сочи сериозен отлив на хора от Сливен и Сливенска община. Няма реализация, няма привлекателен и печеливш поминък, няма перспектива, която да задържа младите хора.

За бъдещото си успешно развитие и просперитет Сливен трябва да изгради свой стил и специфични приоритети. Те трябва да съответстват на неговата идентичност. Нашата политическа коалиция настоява да се преразгледат стратегическите документи на общината и да се определят актуални цели за развитието на Сливен. Затова се обръщаме към обществото да се включи в диалога за създаването на ясна визия за предимствата и потенциала на града.

Какво искаме ние, които имаме честта и отговорността да бъдем граждани на Сливен – град и община с традиции в бизнеса, с постижения в земеделието и хранителната промишленост, с духовни достояния от изворите на патриотизма ни?

Ние ще работим за:

По-високо качество на живот, по-добри услуги, повече възможности за труд и реализация.

Заедно с гражданското общество и бизнеса ще възродим Сливен и ще направим Сливенска община по-красива, хармонична и привлекателна среда за пълноценен живот.

Заедно ще създадем град от различен тип – по-устойчив в социален и в икономически план. В нашия модел най-важно е качеството на живот, а това е пряко свързано с организацията на работата в органите на местното самоуправление.

Ще създадем възможности за пълноценно самоосъществяване на личността и гарантиране на равенство на шансовете на всички граждани.

 

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ СА:

 

1. Истината за финансовото състояние на общината

Реална и обективна проверка на Община Сливен с цел изясняване на истинското финансово състояние на общината. Установяване на доказани задължения и договаряне на облекчени условия за разплащане с кредиторите. Предоговаряне на финансовите параметри по двата скандални кредита за защита на интереса на гражданите и Община Сливен. Ревизия на приходи от наеми, договори за услуги, стопанисване на общинска собственост, разходи по строителни дейности и ремонт, както и други капиталови разходи.

 

2. Борба с корупцията с ефективни мерки

Управление без комисионни – прозрачност, законност и департизиране на процеса на взимане на решения. Пратньорство с граждански и неправителствени организации за въвеждане на антикорупционни практики. Използване възможностите на звената за вътрешен одит и привличане на независим финансов одит.

 

3. Възстановяване и усвояване на европейски фондове. Участие в други международни програми

Европейските фондове и международните програми са богат ресурс, който общината не може да допусне да загуби, а трябва да използва в максимална степен. Успехът е задължителен! Гарантираме търсенето на персонална отговорност към всички, които са нанесли вреда на Община Сливен.

 

4. Общински бюджет с нова философия, публично-частно партньорство

Засилване на приходите и определяне на ресурси за знакови за Сливен проекти при ясна отчетност и граждански контрол – за да има ясна промяна към добро в града и в живота на сливенци. Осигуряване участието на публично-частно партньорство с цел предлагане най-добрите възможности за стимулиране на предприемачествата.

 

5. По ключови въпроси за общината думата имат гражданите

Въвеждане практика на публични обсъждания и референдуми.

 

6. Засилване на контролните функции на общината

Строг контрол на работата по инфраструктурата, чистота, транспорт, екология, общинска икономика, здравеопазване и обществена сигурност. Мониторинг на общинските фирми.

 

7. Защита на интересите на гражданите

Общината посредник на гражданите пред EVN, ВИК и ТЕЦ. Установяване на диалог по важни за гражданите въпроси, като условията за доставката на вода, на топлина и ел. енергия.

 

8. Делегиране на пълномощия и отговорности

От администрацията към кметствата с цел засилване ефективността на работа. Подкрепа и стимулиране на всеки кмет в общината, чрез делегиране на права по административни услуги, управление и стопанисване на общинска собственост. Управление на привлечени и собствени приходи.

 

9. Кметът на Сливен – достъпен и готов за конструктивен диалог

Кметът на Община Сливен ще бъде достъпен за гражданите. Ще има приемни часове, всеки понеделник, и директна двустранна комуникация посредством интернет. Създаване на Кметски съвет, по ЗМСМА, с ежемесечни събирания по проблемите на Общиана Сливен. В него участват представители на кварталите, селата, граждански и професионални организации.

 

10. Работа за ясни резултати

Резулатите говорят повече от интервютата. Непрестанна работа за постигане на успехи, които ясно се усещат от сливенци – видима, практическа промяна. Мониторинг и отчет. Тримесечен анализ и отчет.

 

11. Отговорност пред избирателите

За действията на всеки, работещ в администрацията отговарям лично!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯСНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА:

 

Възстановяване на доверието на Европа към Община Сливен

Незабавна среща в първите дни с представители на ЕК, с цел стартиране или преработка и повторно кандидатстване по спрените проекти. Особен акцент върху проекта за Водният цикъл. Привличане на доказани професионалисти в областта на европейското финансиране за съвместна работа с експертите от общината.

 

Бюджет 2012 – разумно и компетентно управление

Въвеждане на експертни практики при съставянето на Бюджет 2012, с акцент върху разумни икономии, използване на наличните средства при пълна отчетност и повишаване на събираемостта. Инвестиции само в проекти, които реално и осезаемо ще подобрят града и ще са от полза на гражданите.

 

Привличане на нови инвестиции. Публично-частно партньорство – облекчени условия и субсидии. Възможности за бизнес.

Създаване на пакет от мерки, които ще спомогнат Община Сливен да се превърне в привлекателен център за настоящи и нови инвеститори. Публично-частното партньорство приоритет в борбата за привличане на нови инвестиции. Осигуряване на ефективна общинска администрация, подобряване на инфраструктурата, нова данъчна и лицензионна политика, подпомагане с обучение на работна сила с цел осигуряване на нови работни места и подобряване качеството на живот.

 

Община Сливен – с нова транспортна схема.

Разработване на нова транспортна схема, с нов часови график. Осигуряване на достъп до качествен обществен транспорт до всички квартали и населени места в Община Сливен. Реорганизация на движението по улиците, при входно изходни пътища. Създаване на условия за безопасно движение на деца, майки с колички, пешеходци и велосипедисти в града.

 

Община Сливен – чиста, зелена и екологично отговорна!

Повишаване на качеството на живот чрез осигуряване чистота, хигиена и изграждане на нови зелени площи. Възстановяване на Минерални бани, Карандила и Даулите, като центрове за отдих на сливенските граждани.

 

Община Сливен – община за децата!

Общинска политика за пълен обхват на децата в детските заведения. Ремонтиране на детските площадки и изграждане на увеселителни паркове. Създаване на нови детски градини за децата на Ново село, Надежда и Клуцохор. Осигуряване на клубна база, нови спортни площадки, възможности за масов спорт.

 

Община Сливен – Община на ред, правила, сигурност и спокойствие!

Засилване на контролните функции на всички общински органи за спазване на закони и местни наредби, имащи пряко влияние върху качеството на живот в Сливен. Създаване на истинска, действаща общинска полиция, контролираща обществения ред и противодействаща на криминални прояви. Участие в опазване на реколтата и собствеността на гражданите. Действие в синхрон с органите на реда.

 

Ще работим за общество, което се грижи за другите

За едно общество се съди по отношението му към по-слабите! Чувствително засилване на работата на местните органи и служби в помощ на социално слабите, пенсионерите и хората в неравностойно положение. Стимулиране на благотворителната дейност. Община Сливен социални функции подкрепа за хората в неравностойно положение.

 

Възраждане на културните традиции на Община Сливен

Превръщане на Община Сливен в център на културни фестивали и прояви. Създаване на постоянно действащ Обществен съвет за култура. Създаване система за грижа на материалния и сграден фонд. Придаване на повече публичност на духовното дело в Сливен. Периодичен алманах за изкуството. Стимулиране на читалищната дейност, възстановяване на народни събори, традиции и обичаи. Стартиране и подпомагане на знакови събития на регионално ниво. Общината спомага за провеждането на културни, духовни и образователни инициативи.

 

Община Сливен спортува!

Пълна подкрепа на спортните клубове. Инвестиции в спортните бази и стимулиране на провеждането на масови спортни прояви. Спортен календар “Всяко дете спортува”.

 

Диалогът за Община Сливен продължава!

Установяване на конструктивен диалог с бизнеса, неправителствените организации и международните институции, с цел въвеждане на добри практики и намиране на най-полезните решения за проблемите на града и неговите жители.

 

 

ЩЕ ПРОМЕНИМ СЛИВЕН!

 

І. Администрация

 

1. Ефективна администрация, която активно да включи гражданите и бизнеса в управлението на общината

 

• За гарантиране на професионално и културно обслужване на гражданите – персонален контрол върху работата на всеки служител.

• Нова структура на общинската администрация.

• Оперативно административно обслужване на гражданите и бизнеса от общината. Въвеждане на персонален отговорник от общинската администрация за всяко инвестиционно намерение с цел свеждане на сроковете за осъществяването му до минималните по закон.

• Подпомагане на бизнеса, гражданското общество и други потенциални бенефициенти за усвояване на средства от европейските фондове чрез предоставяне на информация, безплатни консултации и лобиране пред централната власт.

• Премахване на дистанцията между Кмет и гражданите.

 

2. Прозрачно и полезно за гражданите управление

 

• Обстойна проверка на управлението на Община Сливен през последните 8 години – обществени поръчки, общинска собственост, общински фирми, кредити.

• Улесняване на лицензионните режими и процедурите за административни услуги. Условия за бизнеса – стимулиране.

• Максимално осигуряване на обществения интерес с прозрачност при вземането и изпълнението на административни решения.

 

3. Резултатност от общинските финанси

 

• Приходната част от бюджета – основен приоритет на Община Сливен.

• Компетентно управление на парите на сливенци, с разумни икономии и използване на наличните средства при пълна периодична публична отчетност.

• Отделяне на финансови ресурси за знакови проекти за Сливен.

• Подобряване на контрола върху събираемостта на общинските данъци и такси.

• Въвеждане на нова – облекчена за гражданите данъчна политика.

• Оптимизиране политиката по управление, контрол и субсидиране на общинските дружества, прозрачност на процедурите и нулева толерантност към корупция.

 

 

 

4. Повече достъпност и диалог

 

• Активно включване на гражданите и бизнеса в управлението на общината. Създаване на КМЕТСКИ СЪВЕТИ, по ЗМСМА, в кварталите и населените места, и на консултативни съвети по проблемни направления.

• Внедряване на услуги за граждани, предоставяни по електронен път и съкращаване на сроковете за тяхното изпълнение.

• Изнасяне предоставянето на административни услуги в големите кметства.

• Системен контакт на Кмета с гражданите. Възстановяване на приемния ден за граждани.

• Подновяване на тристранното сътрудничество с участието на организацията на синдикатите, на работодателите.

 

ІІ. Инфраструктура и строителство

Инфраструктурата и управлението на територията са средството за постигане на желания модел в града и общината. Необходимо е да се постави край на безобразията в тази област. Нужен е постоянен контрол върху новото строителство и ремонтните дейности.

 

1. Повече ред и правила в строителството и общинската собственост

 

• Изработване на ИНТЕГРИРАН ПЛАН за устойчиво развитие на общината-задължително условие при получаване на подкрепа от финансовите инструменти на ЕС за периода 2014-2020г. Това ще доведе до по-ефективно управление на общинската собственост, строг контрол на ремонтни и възстановителни работи, подобрени и облекчени услуги към гражданите от общината.

• Анализ и актуализиране състоянието на уличната мрежа. Подобряване и развитие на инженерната инфраструктура на общината.

• По етапно асфалтиране на улиците в кварталите. Организация и система за благоустройствени мероприятия в населените места-отводняване, обордюряване, асфалтиране.

• Ускоряване работата по подмяната на подземната ВиК инфраструктура, както и по завършването работата по ПСПВ-Сливен.

• Обосновано увеличение на средствата за благоустрояване на гр.Кермен и селата от общината. Регистриране на общинската собственост и оптимизация на управлението й.

• Актуализиране на общинската програма за енергийна ефективност с цел икономизация на бюджетните разходи.

• Окончателно завършване на Общия устройствен план и продължаване разработването на урбанизираната територия с подробни устройствени планове.

• Възраждането на Природен парк “Сините камъни”, м. “Даулите” и “Сливенски Минерални бани” – един от основните приоритети на Община Сливен.

2. Красиво и спокойно детство

 

• Модернизиране на учебно-техническата база и на спортните площадки в училищата и детските градини.

• Разширяване обхвата на деца от 1-4 - ти клас, ползващи топъл обяд със средства на общината и родителите.

• Ремонт на съществуващите и изграждане на нови детски площадки в кварталите на Сливен и населените места на общината.

• Общинска политика за пълен обхват на децата в детските заведения.

 

3. Сливенските граждани – по-млади и по-активни – с повече спорт

 

• Облагородяване на между блоковите пространства и довършване на спортните площадки в кварталите и населените места в Община Сливен.

• Подпомагане на работата на спортните клубове.

• Инвестиции в спортните бази и стимулиране на провеждането на масови спортни прояви.

• Взаимодействие между Община Сливен, спортните клубове и училищата, с цел популяризиране на спорта сред подрастващите.

 

ІІІ. Качество на живот

Сливен е град, който може и трябва да предлага много повече възможности за свободното време на гражданите. Необходими са повече зелени площи, пространства между сградите, повече градинки, пейки и зони за забавление на деца. Съществуващите природни дадености трябва да се използват в максимална степен, за да се създаде ефективна общинска политика за насърчаване на туризма. Децата на Сливенска община трябва да имат осигурен достъп до места в детските градини и ясли, лесно и безопасно да стигат до площадките за игри и забавления, да растат спокойни и щастливи.

 

1. Сигурна и спокойна Сливен

 

• Работещ квартален полицай във всеки район и населено място в Община Сливен.

• Превръщане на общинската служба за охрана в орган, успешно контролиращ обществения ред и противодействащ на криминални прояви.

• Поддържане на безопасна градска среда и обезопасяване на изоставени и опасни сгради.

• Работещо партньорство с РДВР за осигуряване живота и сигурността на сливенските граждани.

 

 

2. Повече разнообразие през свободното време. Начини за отдих и култура

 

• Сливен – дестинация за културен туризъм. Обозначаване и популяризиране на културно-историческите обекти и природни забележителности и превръщането им в атрактивни туристически центрове.

• Организиране и провеждане на ежегодни тематични базари на видовете приложни изкуства, на занаятите, на типични и традиционни за Сливенския край производства.

• Съдействие за довършване и изграждане на нови храмове в града и селата.

• Реконструкция и обновяване базата на културните институти и народните читалища.

• Осигуряване условия за изграждане на сцена на открито, за провеждане на културни и младежки инициативи.

• Реставрация на сградите, обявени за паметници на културата, с привличане на средства по европейските програми.

• Периодично издание, отразяващо мнения, идеи и предложения за общественото, културното и социалното развитие на Сливен и възстановяване на духовната, историческата и обществената памет на града.

• Утвърждаване, с по-високо ниво на организация и участие, на Майските дни на културата “Сливенски огньове”.

• Утвърждаване на инициативата Народен събор-надпяване “На Хайдушкото сборище” като ежегодна и превръщането й в национална.

• Оформяне на зони за свободното време в центъра на Сливен, на които могат да бъдат организирани и провеждани културни мероприятия.

• Подновяване на градското обзавеждане – пейки, фонтани, чешми, информационни табели.

• Изграждане на зони с безплатен достъп до интернет.

 

3. Повече грижа за възрастните и хората в неравностойно положение

 

• Община Сливен - община с достъпни, съобразени с конкретните нужди социални услуги, които допринасят за повишаване качеството на живот на хората.

• Осигуряване на достъп на хора с физически увреждания до всички обществени сгради.

• Разкриване на трапезарии за стари хора, социално слаби и хора на диетичен режим.

• Пълноценно използване на възможностите на Общинският жилищен фонд.

• Подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

• Разширяване броя на клубовете на пенсионера и подкрепа на дейността им.

• Стабилизиране и разширяване на обхвата и повишаване качеството на услугите на социалния патронаж и детската кухня.

• Разгръщане на публично-частното партньорство между община Сливен, Държавата и НПО в сферата на социалните услуги.

• Разгръщане на съвместната работа с Българската православна църква и представителите на другите официални религии и деноминации.

 

4. Общинска политика за по-добро здраве на сливенци

 

• Създаване на здравна карта на Сливенска община.

• Изграждане на хосписи за следболнично долечение в партньорство с неправителствени организации.

• Разработване на общинска здравна стратегия за лицата в неравностойно положение.

• Постепенно осигуряване на лекари и стоматолози в училищата.

• Изграждане на Структурно звено по превенция на здравето в общината.

 

­ Внедряване на системи за профилактика и здравословен начин на живот.

­ Изготвяне на превантивна програма за предотвратяване на рисковите фактори, вредните навици и дистреса сред населението от общината.

­ Въвеждане на програма за превенция на употребата на психоактивни вещества,базирана в училищата.

­ Работа върху проект “Защитени работни места” – тук хората с увреждания биха могли да упражняват правото си на труд и съответно да подобрят социалния статус на семействата си.

­ Обучаване на здравни медиатори в ромската общност.

 

• Пряко взаимодействие с неправителствения сектор по проблеми, касаещи здравето на населението на Община Сливен.

 

5. Образованието – инвестиция за цял живот

 

• Ефективна общинска политика за създаване на условия и осигуряване на равен достъп до качествено образование. Възможност за хармоничното развитие на естествените заложби на всяко дете.

• Оптимизиране и преструктуриране на училищната мрежа с оглед на поетапното въвеждане на целодневното обучение и ефективното използване на ресурсите.

• Политика на привличане на партньори – висши училища, за разкриване на изнесено обучение в Сливен с нови бакалавърски и магистърски програми.

• Обогатяване на обучението с извънкласни дейности и партньорство с училищните настоятелства.

• Интегриране на ромските деца в учебния процес посредством следучилищни занимния и спорт.

• Възстановяване (в партньорство с БАН, МОМН и университети), на добри образователни практики и форми на извънкласни и извънучилищни дейности с деца с повишени интереси в изкуствата, хуманитарните и природо-математическите науки.

 

ІV. Транспорт

Придвижването в града не трябва да е мъчение и често пъти-опасно за живота. Улиците трябва да бъдат безопасни, светофарите да се управляват прецизно от интелигентна компютърна система, да се изградят достатъчен брой паркоместа. Алтернативните начини на придвижване (градски транспорт, пеша, с велосипед) трябва да бъдат насърчавани.

 

1. Улеснено придвижване в центъра на града

 

• Регулиране на достъпа на тежкотоварни камиони, строителни машини и сервизен транспорт в центъра на Сливен.

• Определяне на нощен режим (от 04:00ч. до 07:00ч.) за зареждане на магазините и сметоизвозването в централна градска част.

• Освобождаване на тротоарите за пешеходците.

 

2. Общинска политика за по-добър, по-чист и по-евтин градски транспорт

 

• Разработване на нова транспортна схема.

• Осигуряване на достъп до качествен обществен транспорт до всички квартали и населени места в Община Сливен.

• Увеличаване на регламентираните стоянки за таксиметровите автомобили.

• Изграждане и обособяване на маршрути и алеи за велосипедистите в Сливен.

 

3. Нова култура на пътуване

 

• Въвеждане на кръгово движение на най-натоварените кръстовища.

• Нова маркировка на уличната мрежа в града и населените места.

• Подмяна и поставяне на указателни информационни табели.

• Светофари до пешеходните пътеки, които се включват само когато има чакащи да преминат хора.

• Изграждане на безплатни стоянки за велосипеди на публични места.

 

 

V. Чистота, зеленина, екология

Проблемът с боклука на града трябва да бъде решен в дългосрочен план. Да се изградят достатъчно на брой места за изхвърляне на отпадъци, с акцент върху разделното събиране. Да се налагат строги и незабавни глоби на нарушителите.

 

1. По-зелен и екологично отговорен Сливен

 

• Спиране на всички проекти, предвиждащи унищожаване на зелените площи.

• Почистване, осъвременяване и облагородяване на всички зелени площи в града и в населените места.

• Редовно обезпаразитяване на тревните площи и парковете.

• Поощряване на инициативи, свързани с производството на “зелена енергия”, като поставяне на слънчеви панели по всички нови сгради.

• Ползване на метан от всички автобуси на градския транспорт.

• Активен диалог с природозащитни и други неправителствени организации с цел намиране на прагматични решения за все по-зелен Сливен.

 

2. Община Сливен – по-чиста и светла

 

• Активни действия по проекта за изграждане на завода за преработка на твърди битови отпадъци.

• Премахване на нерегламентираните сметища в града и населените места в общината.

• Забрана за лепенето на плакати и други печатни материали освен по специално отредените площи.

• Ремонт и поддържане на уличното осветление в цялата община.

• Насърчаване на ремонта на фасади на сгради в градския център.

 

 

РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

I. Административно обслужване и общинска собственост

• Обособяване на центрове за административно и информационно обслужване в населените места - Стара река, Бяла, Гавраилово, Злати войвода, Кермен, Тополчане и Желю войвода.

• Създаване на Местни съвети от пет (5) души за големите и трима (3) души за по-малките села като част от Кметския съвет към Община Сливен.

• Подробен анализ на всички сгради и съоръжения, общинска собственост, като част от Програма за привличане на инвеститори в малките населени места. Програмата ще предложи пакет от мерки, стимулиращи работодателите с цел намаляване на безработицата по селата.

 

II. Инфраструктура

• Поетапно благоустрояване на всички населени места от общината – ремонт и асфалтиране на уличната мрежа и пътищата от четвъртокласната пътна мрежа между отделните населени места.

• Подмяна на водопреносната система в селата Николаево, Горно Александрово, Ковачите, Селиминово, Тополчане, Трапоклово, Чокоба, Гавраилово, Глуфишево, Скобелево, гр. Кермен, Крушаре, Самуилово, Гергевец.

• Водоснабдяване във всички села от планинския район и Сотиря.

• Постепенно изграждане на канализация в Тополчане, Селиминово, Скобелево, Кермен (частична), Старо село, Младово, Крушаре и Самуилово (частично).

• Партньорство с EVN за отстраняване на проблемите при доставката на ел. енергия по места.

 

III. Образование

• Преобразуване от полудневни детски градини (ПДГ) в целодневни детски градини (ЦДГ) в Чинтулово, Блатец, Глуфишево, Желю войвода и Тополчане.

• Откриване на нова група за пълен обхват на децата в Кермен.

• Възстановяване на детската градина в Горно Александрово.

• Обхват на ромските деца в учебния процес.

• Създаване на детска градина за кв. “Надежда”.

 

IV. Социални дейности и здравеопазване

• Осигуряване на лекарска практика в Блатец, Крушаре и Сотиря.

• Откриване на дневни социални домове за възрастни хора в Кермен, Бяла, Гавраилово, Злати войвода, Тополчане н Желю войвода.

• Осигуряване на достъп до обществените сгради за хората с физически увреждания.

 

V. Транспорт

• Разработване на нова транспортна схема, обслужваща всички населени места в общината.

• Изграждане на нови и ремонтиране на съществуващи автобусни спирки.

• Нова ценова политика при пътуване на ученици и пенсионери.

 

VI. Сметосъбиране и екология

• Премахване на нерегламентираните сметища в Селиминово, Бяла, Самуилово, Скобелево, Гергевец и Старо село.

• Увеличаване броя на съдовете за смет.

• Регулярно извозване на битовите отпадъци.

• Възстановяване и поддържане на зелените площи.

 

VII. Спорт и свободно време

• Изграждане на спортни площадки в Блатец, Крушаре, Гавраилово, Злати войвода, Скобелево (детска площадка), Гергевец, Горно Александрово, Селиминово, Драгоданово и Трапоклово.

• Възстановяване на селските стадиони.

• Подпомагане на читалищната дейност, самодейните групи и читалищните библиотеки.

• Културен обмен между селата

 

 

Това са приоритетите на бъдещото управление на Община Сливен. В тях събрахме нашите идеи и вашите предложения, направени по време на нашите общи срещи по квартали и села, по клубове и предприятия.

Обичаме Сливен и вярваме, че всеки един от нас заслужава градът да стане работещ, спокоен, сигурен и модерен – европейски град. Всички да виждаме добра перспектива в настоящето и да свързваме бъдещето си с нашия град. Селата да бъдат центрове със съхранени културни традиции, с по-добри възможности за труд и да станат място за пълноценен и спокоен живот на своите жители и гости.

Знаем, че с общите усилия на всеки един от нас това ще стане! За оправдания място няма да има! И да не забравяме поговорката:

“От цветовете на едно и също цвете змията прави отрова, а пчелата – мед!”

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев