Община Сливен

Милена Чолакова: Обществените съвети към детските градини и училища трябва да подпомагат дейността им

------------------------------------
07.12.2016 / 15:00

Обучение на директори на детски градини и представители на Община Сливен, които ще участват в обществените съвети в детските заведения, се състоя в общинската зала „Май“ в града. На работната среща бяха презентирани основни акценти за ролята на обществените съвети, дейността и работата им, кой може да членува в тях и др., а след това беше проведена дискусия.

„Основната роля на обществените съвети е преди всичко да подпомагат дейността на всяко едно детско и учебно заведение“, заяви директорът на дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ в Община Сливен Милена Чолакова. Тя посочи, че същността, целите и функциите им са регламентирани в глава 14 от Закона за предучилищното и училищното образование. „В тях трябва да влизат задължително по един представител на финансиращия орган, който в случая е Община Сливен, и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция. За училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите“, каза още тя. Представителите на Община Сливен в съветите са определени със заповед на кмета Стефан Радев.

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Общественият съвет е орган, който ще осъществява и граждански контрол на управлението на детските и учебните заведения. Състои се от нечетен брой членове. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му, а те се определят за срок не по-дълъг от три години.

Общественият съвет се свиква на заседание най-малко четири пъти годишно. Той има правомощия да одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й, да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Може да се включва при обсъждане на избора на ученически униформи и да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището. Сред правомощията са да дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет. Може да съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина. Има правомощия да съгласува училищния учебен план и участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Общественият съвет може да съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти и да сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове. Той има правото да дава становище по училищния план-прием предложен преди началото на учебната година от директора на училището, определен при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Има и правомощия да участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев