Община Сливен

Община Нова Загора подписа договор по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 за саниране на училище и физкултурен салон на стойност над 1 200 000 лв.

------------------------------------
07.12.2016 / 11:11

Община Нова Загора спечели седми проект за 2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. На 6 декември 2016 г. беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Нова Загора № BG16RFOP001-3.002-0010-С01/06.12.2016 в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С него се финансират дейностите по проект № BG16RFOP001-3.002-0010-С01 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора” по процедура № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Проектното предложение е с продължителност 30 месеца и предвижда подобряване на мерките за енергийна ефективност в ПГСС, находяща се в гр.Нова Загора, обхващащи основна учебна сграда и самостоятелна сграда на физкултурен салон. Планираните дейности включват въвеждане на предписаните от консултанта, извършил енергийно обследване на сградите енергоспестяващи мерки и прилагане на отразените в техническите паспорти указания и препоръки, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление„С“, както и въвеждането на мерки за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 1 202 074.86 лв., от които 1 021 763.63 лв. са от европейско съфинансиране, а 180 311.23 лв. - от национално.

С изпълнението на проекта ще се подобрят условията за протичане на учебния процес в една от образователните институции в града с важно местно и регионално значение за подготовка на бъдещи специалисти в областта на селското стопанство. Проектът цели и постигането на рентабилна експлоатация на сградата. Това ще повлияе положително върху устойчивото управление и поддръжката на сградния фонд и предоставянето на по-добри услуги в една по-благоприятна образователна среда. С реализирането на енергоефективни мерки косвено ще бъде оказан положителен ефект за намаляване на нисковъглеродните газове и опазването на околната среда и за поддържането на добра среда за живеене и работа в града.

 

Този документ е създаден в рамките на договор № BG16RFOP001-3.002-0010-С01 /06.12.2016 г. „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев