Община Сливен

Какво предвижда закона по казусите „Лечков” и „Григорова’

Темида
26.04.2010 / 16:03

„Седмица” поиска правна консултация от опитен юрист относно казуса по евентуалното отстраняване на кмета Лечков и шефката на Обс-Сливен Мария Григорова.

Ето какво ни предостави той:

 

Наказателно процесуален кодекс - Чл. 69. (1) Когато обвиняемият е привлечен за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съдът може да отстрани обвиняемия от длъжност.

(2) В досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася по искане на прокурора еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.

(3) Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок.

(4) Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото.

(5) Когато отпадне нуждата от взетата мярка, в досъдебното производство отстраняването от длъжност се отменя от прокурора или по искане на обвиняемия или неговия защитник от съда по реда на ал. 1 и 2.

(6) В съдебното производство правомощията по ал. 1 се осъществяват от съда, който разглежда делото.

 

Предсрочно прекратяване на пълномощията на кметовете

В чл. 42, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/ са уредени основанията при които пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно и те са следните:

1. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване или при смърт;

3. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

4. при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – т.е. когато в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по чл.41, ал. 1 следва да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

5. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;

6. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината, района или кметството;

7. при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;

8. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1, а именно забрана да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

9. при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;

10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Следователно разпоредбата на чл.42, ал.1 от ЗМСМА изчерпателно урежда случаите при които пълномощията на кметовете могат да се прекратят предсрочно. Сред тези основания не попада хипотезата, при която кметът като обвиняем е отстранен от длъжност.

Компетентност и ред / процедура/:

Компетентна да постанови предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет е ОИК/ общинската избирателна комисия /

Горепосочените обстоятелствата следва да бъдат установени с документи, издадени от компетентните органи.

В случаите когато кметът е подал оставка следва в тридневен срок от подаването й председателят на общинския съвет да я изпрати на общинската избирателна комисия.

В тридневен срок от получаване на документите общинската избирателна комисия уведомява кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на правомощията. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл. 104 от Закона за местните избори. Препис от решението се изпраща на Централната избирателна комисия за местни избори и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

Тук е важно да спомена Тълкувателно решение № 1 / 30.03.2009 г., постановено от Общото събрание на колегиите във ВАС, съгласно което решенията на общинската избирателна комисия /ОИК/, с които се отказва предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и кметове, не подлежат на оспорване.

 

Последици от предсрочното прекратяване на пълномощията на кметове:

 

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал4 от ЗМСМА , когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира по предложение на общински съветник.

Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.

 

По отношение на председателите на общински съвети

 

Съгласно чл. 23, ал.4 от ЗМСМА общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4. по искане на областния управител.

Когато искането за свикване на заседание на общинския съвет е направено по искане на една трета от общинските съветници, по искане на една пета от избирателите на общината или по искане на областния управител, председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването. / съгласно чл.23, ал.5 от ЗМСМА /

Съгласно чл.31, ал.3, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОССНКВОА/, исканията по горе цитираните точки-2,3 и 4 следва да бъдат мотивирани , като се предложи конкретен дневен ред.

 

Основания за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет

 

Те са изброени в чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА, както и в чл. 9, ал.1 от ПОДОССНКВОА а именно:

Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.24, ал. 1 от ЗМСМА;

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Забележка: Трябва да отбележа, че в чл.9, ал.1 от ПОДОССНКВОА / като същия ползвам от сайта на община Сливен и се надявам да е актуален/ липсва едно от основанията, а именно влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Това най-вероятно се дължи на факта, че тази разпоредба е нова, обнародвана е в ДВ бр.42 от 2009 г. и не е била отразена в Правилника на общинския съвет. Това от своя страна не е пречка да се иска прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет и на това основание, т.к. то се съдържа в ЗМСМА, който е нормативен акт от по-висока степен от Правилника.

В чл. 9, ал2 ,3 и 4 от ПОДОССНКВОА е описана процедурата. Когато искането за прекратяване на пълномощията е по т.2- трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца, то се поставя на тайно гласуване на първото заседание на съвета след деня на постъпването му. То се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Вероятно с оглед на това, че промяната в закона е сравнително нова, по отношение на третото основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, а именно- влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в правилника на общинския съвет не е описана процедура.

ПОДОССНКВОА в разпоредбата на чл.9, ал. 4 е предвидил, че ако пълномощията бъдат прекратени предсрочно, нов избор се произвежда в 14- дневен срок от приемане на решението. До произвеждането на нов избор заседанията на съвета се председателстват последователно от заместник-председателите на ротационен принцип.

Трябва да отбележа, че е налице трайна съдебна практика според която съдебният контрол над решенията на общинските съвети, свързани с прекратяването на пълномощията на председателите им е недопустим. Като цяло аргументите се свеждат до това, че в ЗМСМА няма уредба, която да предвижда възможност за обжалване решенията на общинските съвети, с които предсрочно се прекратяват пълномощията на председателя. Същите не подлежали на съдебен контрол, тъй като с тях не се прекратявали пълномощията им като общински съветници.

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев