Община Сливен

Общинският съвет обявява конкурс за избор на управител на "ДКЦ 1- Сливен" ЕООД

-------------------------------
10.10.2016 / 16:26

Общински съвет Сливен на основание Решение № 423/29.09.2016 г.:

1. Обявява конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД, гр. Сливен за срок от 3 /три/ години;

2. Изисквания към кандидатите:

 

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт,

 

- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита специалност.

 

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

3. Необходими документи, място и срок на подаването им:

 

3.1.Заявление за участие в конкурса – свободен текст, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

 

- плик № 1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие,

 

3.2.Биографична справка /резюме/.

 

3.3.Нотариално заверени копия от:

 

А/

 

- Диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина,

 

- документ, удостоверяващ придобита специалност;

 

- документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт,

 

или

 

Б/

 

- Диплом за завършено висше образование образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен,

 

- документ, удостоверяващ придобита специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт,

 

3.4. Квалификацията по здравен мениджмънт може да се удостовери с документите, посочени в §3, от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването;

 

3.5. Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години трудов стаж като лекар или икономист. Лицата могат да представят и документи, удостоверяващи наличието на минимум три години управленски опит;

 

3.6. Свидетелство за съдимост.

 

- плик № 2 съдържащ Писмена разработка със следните изисквания:

 

Да съдържа програма за развитието и дейността на „Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД, гр. Сливен за тригодишен период /2017г- 2019 г/

 

Плик № 1 и плик № 2 се запечатват в един общ плик и се подават със заявлението в деловодството на Община Сливен най-късно до 16 ч. на 08.11.2016 г.

 

4. Тема на събеседването е писмената разработка, представена от кандидата и познаването на нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

 

Конкурсът ще се проведе на 10.11.2016г. от 10.00 часа в сградата на община Сливен зала № 119.

 

6. Утвърждава проект на договор за управлението

 

Лечебното заведение предоставя на кандидатите документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала всеки работен ден в срок до 15 часа на 04.11.2016 г. в счетоводството на „ДКЦ-1-Сливен” ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев” № 2 А.

"Наблюдател"
 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев