Община Сливен

Четири училища в област Сливен работят по модела на приобщаващото образование

-------------------------------
17.08.2016 / 15:12

Четири училища в област Сливен работят по проект по модела на приобщаващото образование. Две са училищата в Сливен: това са СОУ "Йордан Йовков" и СОУ "Хаджи Мина Пашов". По едно училище има в Нова Загора - СОУ "Иван Вазов" и в Шивачево, община Твърдица - СОУ "Георги Каравелов".

Ресурсните учители са назначени на щат от директорите на учебните заведения. Във всяко от тях има и психолог, и логопед.

Подкрепа ще им оказва Регионален център за подкрепа в процеса на приобщаващото образование, което е новото име на Ресурсен център - Сливен. Законът за предучилищното и училищното образование определя два вида подкрепа за учениците.

Едната е обща, която включва подкрепа за личностно развитие и се осигурява от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и включва екипна работа между учителите.

В общата подкрепа са допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона; допълнителни модули за деца, които не владеят български език; консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; библиотечно-информационно обслужване; грижа за здравето; общежитие; поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения и логопедична работа. Вторият вид подкрепа е допълнителна.

Тя включва работа с дете и ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие и се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания. "Фокус"

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев