Община Сливен

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2015 г.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2015 г.
26.07.2016 / 15:41

През 2015 г. в област Сливен с осъдителна присъда са приключили делата на 985 извършени престъпления, което е с 18.0% по-малко в сравнение с 2014 година.

 

Броят на обвиняемите лица през 2015 г. е 1 326, от които:

 

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 642 лица (48.4% от общия брой на обвиняемите);

 

• условно осъдени са 471 лица, или 35.5% от общия брой на обвиняемите;

 

• освободени от наказателна отговорност са 184 лица, или 13.9% от общия брой на обвиняемите;

 

• оправдани са 29 обвиняеми лица (2.2%).

 

През 2015 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Сливен е 1 113, от които 95 (8.5%) са непълнолетни.

 

Престъпления против собствеността

 

През 2015 г. в област Сливен с най-голям брой и относителен дял са престъпленията против собствеността (престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие). Техният брой е 396, или 40.2% от престъпленията, завършили с осъждане. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 549 (49.3% от осъдените с влезли в сила присъди през 2015 г. в област Сливен).

 

• Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. Техният относителен дял е 82.6% от престъпленията против собствеността и 33.2% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане в област Сливен. С присъда са завършили 327 престъпления от този вид, като осъдените лица са 479.

 

• По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността, което застрашава едновременно и живота, и здравето, и имуществото на хората. За 17 извършени грабежа през 2015 г. са осъдени 25 лица.

 

Общоопасни престъпления

 

Общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2015 г. в област Сливен са 342, или 34.7% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 324, или 29.1% от всички осъдени лица.

 

• Завършилите с осъждане престъпления по транспорта и съобщенията са 236, като те съставляват 72.8% от общия брой на общоопасните престъпления и за извършването им са осъдени 232 лица.

 

• Престъпленията, свързани с наркотици (престъпленията, свързани с наркотици, включват: контрабандата на наркотици, производството, преработването, придобиването, притежаването, разпространението, превозването, държането, пренасянето и други) са 81, а осъдените лица са 72.

 

Престъпления против личността

 

Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2015 г., са 78, или 7.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 67.

 

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. Пет умишлени убийства (довършени и опити) са завършили с осъдителни присъди, като за извършването им са наказани 5 лица.

 

Престъпления против стопанството

 

През 2015 г. престъпленията против стопанството, които са завършили с осъждане са 59, или 6.0% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 70, или 6.3% от всички осъдени лица.

 

Осъдени лица по пол

 

През 2015 г. броят на осъдените мъже е 1 043, или 93.7% от общия брой на осъдените лица. Броят на осъдените жени през 2015 г. е 70 (6.3% от общия брой на осъдените лица).

 

Осъдени лица по възраст

 

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2015 г. е следното:

 

• най-голям е делът на лицата на възраст 18 - 24 години - 304 (27.3% от общия брой на осъдените лица);

 

• на възраст 30 - 39 години са 257 лица (23.1%);

 

• 25 - 29 години - лица 175 (15.7%);

 

• осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 178 (16.0%);

 

• 14 - 17-годишните са 95 (8.5%);

 

• 50 - 59-годишните са 65 (5.8%);

 

• в структурата на осъдените лица по възраст най-малък е делът на лицата на възраст на 60 и повече години - 39 лица (3.5%).

 

Осъдени лица по наложени наказания

 

През 2015 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на лишаване от свобода (825, или 74.1% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца – 407 лица (49.3%) и от шест месеца до една година – 212 лица (25.7%). Наказанието пробация е наложено на 248 лица, или на 22.3% от всички осъдени лица. С глоба са наказани 31 лица, или 2.8% от общия брой на осъдените лица, а на 9 лица е наложено наказанието „обществено порицание“ (0.8%).

 

Източник: Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев