Община Сливен

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА АКАДЕМИЯТА НА МВР

ОД на МВР-Сливен
12.03.2010 / 09:07

Министърът на ВР е утвърдил наредба “За приемане на курсанти и докторанти за обучение в Академията на МВР през 2010 г.”. Същата е публикувана в сайта на Академията на МВР:

www.academy.mvr.bg

 

Необходими документи по чл.8, ал.1 от Наредбата:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ректора на Академията на МВР, в което посочват поредно и из¬чер¬пателно специалностите и формите на обучение, за които кандидатстват (Приложение № 7).

2. ДИПЛОМА или нотариално или административно заверено копие от съответното учебно заведение за завършено средно образование, а завършващите през годината на кан¬ди¬дат¬¬стване представят служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство. За издадените ди¬п¬ломи за завършено средно образование от чуждестранни учебни заведения се предста¬вят и легализиран превод и удостоверение за признато средно образование, издадено от МОМН.

3. АВТОБИОГРАФИЯ (попълва се по образец).

4. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на образувано наказателно производство (Приложение № 2).

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ от психо-неврологичния диспансер по местоживеене.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ за гражданство (Приложение № 3).

8. ДЕКЛАРАЦИЯ, че не притежават образователно-квалификационна степен по спе¬циалност от висшето образование, придобита по реда на държавната поръчка (Приложение № 4).

9. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (Приложение № 5).

10. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – по образец Приложение №1 към чл.40 на Медицински институт – МВР.

11. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по §9 от Допълнителните раз¬поредби на Наредбата.

Комплекта от документи се получават от комисията при ОДМВР-Сливен (в «Човешки ресурси» стая № 318 или № 320) или се изтеглят и разпечатват от сайта на АМВР.

Краен срок за подаване на документите до 17:30 часа на 26.05.2010 г.

Приемането на комплекта от документи, подредени по реда указан в Заявлението и прикрепени в картонена папка, ще се извършва всеки ден от 16:00 до 17:30 часа в «Човешки ресурси».

 

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев