Община Сливен

Истината е друга: Уведомление от ДЗЗД „Хидросистеми” - Сливен

Радостин Русев
03.03.2010 / 10:34

Във връзка с текущото състояние и реалното изпълнение на Обект:”Строителство и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” и във връзка с неверните констатации от страна на Община Сливен

 

 

1.Състояние на изпълнението към момента.

 

-по строително разрешение 208 – са извършени 100% от линейното изпълнение на проекта. Четирите дъждоприемни оттоци се извършват в момента, понеже тяхното изпълнение не бе възможно по установеният проект, тъй като за да бъдат осъществени съгласно детайла на проекта, би трябвало да преминат през Топлопровод на ТЕЦ-Сливен, който е с кота на П-образните елементи по висока от тази необходима за осъществяването на наклона на оттоците. Ето защо с проектно решение от страна на Изпълнителя и съгласуването му с авторският надзор на проекта, бе взето така необходимото решение за тяхното осъществяване. Асфалтовата настилка ще бъде осъществена при необходимите метеорологични условия /постоянни температури над 10 градуса по Целзий, съгласно техническата спецификация на проекта/ и след разрешение от страна на Инженера. Всички шахти и сградни отклонения по съответният клон са осъществени съгласно работният проект.

 

-по строително разрешение 199 – са извършени 83% от линейното изпълнение на обекта. Не са положени единствено тръбите с диаметър ф315 и ф400 с обща дължина

204 метра. Като за тяхното неизпълнение се счита даденото от Изпълнителя обещание пресичането на кръстовището пред комплекс „Тернопол” да бъде извършено едновременно с преминаването на гл.к.I и изграждането на дъждоприливник I-4 с цел да не бъде натоварвана пътната обстановка в града.Съответно по удобреният линеен график и временна организация на движението за извършването на СМР по съответният обект крайната дата е 20 март. Ревизионните шахти подлежащи на реконструкция са от ревизионна шахта 9 до ревизионна шахта 1, които също се вписват в линейният график на Изпълнителя. Асфалтовата настилка ще бъде осъществена при необходимите метеорологични условия /постоянни температури над 10 градуса по Целзий, съгласно техническата спецификация на проекта/ и след разрешение от страна на Инженера

 

-по строително разрешение 268 – са извършени 92% от линейното изпълнение на обекта. Не са извършени единствено 2 броя ревизионни шахти /РШ 41 и РШ 42/. В съответният етап няма закъснение тъй като неговото изпълнение в съответствие с линейният график е предвидено с крайна дата 20 март. Дъждоприемните оттоци са извършени до РШ48 и съответно до крайният срок /20 март/ ще бъдат извършени и останалите оттоци. Асфалтовата настилка ще бъде осъществена при необходимите метеорологични условия /постоянни температури над 10 градуса по Целзий, съгласно техническата спецификация на проекта/ и след разрешение от страна на Инженера

 

-по строително разрешение 269 – са извършени 91% от линейното изпълнение на обекта. Не са изпълнени РШ 19, ДП I-1 и отливен канал към него. Неизпълнението на ДП I-1 и отливен канал към него е поради несъответствия между проекта и подземните комуникации на трасето, за което е алармиран и Възложителя с писмо:41/12.02.2010 за което все още няма отговор от негова страна за отстраняването на текущият проблем. Което води до забавяне на проекта и изпълнението на РШ 19, ДП I-1 и отливен канал към него. По профил 7 са изградени всички дъждоприемни шахти за които това е било възможно, и с оглед на писмо с изходящ номер:89/08.12.2009 е алармиран Възложителя за проблемите свързани с изграждането на останалите 3 бр. оттоци, на което писмо все още няма отговор от страна на Възложителя. Проблемите в тази част са свързани с регулацията на имотите и незаконните постройки находящи се на обекта, за които от страна на Възложителя не сме получили никаква подкрепа. В момента се работи по изграждането на Пр.4а и Пр.6. Асфалтовата настилка ще бъде осъществена при необходимите метеорологични условия /постоянни температури над 10 градуса по Целзий, съгласно техническата спецификация на проекта/ и след разрешение от страна на Инженера

 

-по строително разрешение 290 се работи от 15 дни и с оглед на техническата документация, гл.к.IV по който в момента се работи е възможно изпълнението единствено праволинейно, тоест изпълнението е в срок и съгласно линейният график на изпълнение ремонтните работи по този ще продължат до 01.07.2010г.

 

2. Финансово състояние на обекта

-Към настоящият момент не са подадени сертификати за междинни плащания, поради това, че на Изпълнителя са му вменени нови правила за актуването, които са в нарушение на договорните взаимоотношения между Възложител и Изпълнител. Реалното изпълнение в момента погледнато в финансово измерение е в порядъка на 2.8 милиона евро

 

3.Проблеми по изпълнението на строителството

 

-не са издадени 8 от общо 13 заявени от страна на Изпълнителя строителни разрешения, които съгласно договора между Възложител и Изпълнител са задължение на Възложителя. Тези строителни разрешения са искани от Изпълнителя с писма с изходящи номера: 30/20.10.2009 ; 92/14.12.2009 ; 21/02.02.2010 ; 39/12.02.2010 ; 54/18.02.2010 ; 62/19.02.2010

Съответно исканията са съобразени с Линейният график на строителството и с приетата и одобрената временната организация на движението. Като в участъка между Д.П. I-4 и Д.П. I-1 , Изпълнителят се e подготвил от 14.01.2010г да започне строителството. Същото строителство щеше да бъде приключило в рамките на 20 февруари, ако строителното разрешение беше издадено на време от страна на Община Сливен. Също така организациите на движение които са за съответните клонове не си противоречат една с друга с другите организации на движение които са в сила понастоящем. Другото място където е възможно строителството без да се конфронтират ВОД /временна организация на движението/ е по гл.к.VII /пред МБАЛ ИванСелимински/. Поредното място на което са възможни СМР е по дъждоприливник 8 и отливният канал към него, който е предвиден да се изгражда по улица северно от автогара гр. Сливен, за който обект също няма конфликт на временните организации на движението. Също така строителство е възможно и по профилите от 305 до 340 намиращи се във вътрешната част на кв.Клуцохор, където също няма конфликт на временните организации на движението.

В тази насока държим да поясним, че фирмата изпълнител разполага с необходимият персонал /160 бр. Лица по трудови взаимоотношения и 20 бр. Лица по граждански договори от които 40 лица са строителни техници, проектанти и инженери/ и механизация за извършването на съответните СМР, на 6 строителни площадки без това да доведе до конфликти с временните организации на движението на съответните обекти.

Важно е да се отбележи, че с неспазването на договорните взаимоотношения между Възложител и Изпълнител, относно издаването на строителните разрешения се нарушава одобреният линеен график за строителството и създадената организация от страна на Изпълнителя за осъществяването на строителните работи. При така създалите се изострени взаимоотношения между страните по договора се нарушават всички договорни клаузи от страна на Възложителя.

До сега, всички временни организации на движението са съгласувани с КАТ и Община Сливен /Възложител/ и са одобрени от Инженера.

Важно е да се подчертае, че по договор никъде не е упоменато, че трябва един участък да бъде на 100% завършен за да започне друго строителство или да влезе друго строително решение в сила. Това е грубо нарушаване на договора между Възложител и Изпълнител. Важно е да упоменем, че Изпълнителя не иска да строи по целият обект едновременно, а иска толкова колкото е упоменал в линейният график. Което се равнява на 132-150 м. на ден изпълнение на линейно полагане на тръби.

 

-относно нападките на Възложителя, че изпълнителя не извършва хидравлични проби по изградените участъци, в своя защита ще изтъкнем, че пробите ще бъдат направени съгласно БДС-EN 1610-2003, и до този момент не са правени поради лошите метеорологични условия. Също така при монтажа на тръбите, изпълнителя прави снимков материал на всяка една муфова връзка между тръбите, и изпитва още при полагането, положените тръби. Тук е мястото и да упоменем, че минималният срок за добиване на якост на бетоновите шахти е 28 дни.

 

 

-относно становище от страна на Възложителя, че Изпълнителя не укрепва изкопи те си, искаме да отбележим че Изпълнителят е входирал искане за разрешение и проект за използване на метални боксове с цел за укрепване с писмо: 46/02.11.2009 ; 49/13.11.2009 ; 64/20.11.2009 ; 91/11.12.2009, което съответно е одобрено. Друго което искаме да изясним е че навсякъде в Европа се строи и укрепва точно по този метод / с укрепителни инсталации тип БОКС/

 

-относно становище от страна на Възложителя, че Изпълнителя допуска затлачване на вече изградени канализационни профили с инертни материали, държим да отбележим че в следствие на обилните дъждове наистина имаше леки образували се нануси по изградените трасета, но към настоящият момент всички те са почистени и констатирани със снимкови материали от страна на Инженера. Нека не забравяме че все пак това е реконструкция и строителство на канализационна мрежа.

 

-относно становище от страна на Възложителя, че Изпълнителя не извършва обратният насип технологично и не извършва трамбоване през 15см е абсолютна лъжа. Изпълнителя спазва стриктно предвидените в проекта уплътнявания на пластове през 15см.

 

-относно становище от страна на Възложителя, че Изпълнителя не използва качествен материал за обраната засипка, държим да отбележим, че с писма: 52/13.11.2009 ; 55/13.11.2009 ; 57/18.11.2009 ; 76/01.12.2009 ;38/12.02.2010 към Инжинера са подадени сертификати и искане за удобрение на обратният насип, който е удобрен отстрана на Инжинера. Същият материал е упоменат и в техническата оферта на Изпълнителя, която е неизменна част от договора за строителството

 

-относно становище от страна на Възложителя, че Изпълнителя не използва бетонови пръстени отговарящи на техническата спецификация, искаме да отбележим че Изпълнителя е входирал писма за одобрение към инженера с изх.номера: 12/15.01.2010 ; 64/22.02.2010 ; 74/01.03.2010 за удобрение на бетонови пръстени за изграждане на РШ-та съответно със сертификати за качеството на съответните елементи. Същите са одобрени от Инженера

 

-относно становище от страна на Възложителя, че Изпълнителя не е използвал дренаж съгласно проекта, което обезсмисля неговото предназначение. Изпълнителя държи да се разбере, че дренажа се изпълнява и неговото предназначение в техническата част на проекта е обяснено, че това е строителен дренаж и неговото използване е за цел да се улесни работата на Изпълнителя по време на строителството. Друг е въпроса, че там където е невъзможно неговото изпълнение е упоменато в заповедната книга и с писма номер: 23/03.02.2010

 

-относно становище от страна на Възложителя, че Изпълнителя не е укрепил и оградил строителните си площадки, просто можем да кажем, че такива места към този момент не съществуват и това е видно за всички граждани на град Сливен

 

-проблем за строителството се явява и закъснението от страна на Възложителя, предаването на цифровите подложки нужни на Изпълнителя за изготвянето на екзекутивните по строителството съгласно ЗУТ и ФИДИК свързани с документите нужни за актуването, предаването и приемането на съответният Обект. Същите цифрови модели са описани,че са задължение на Възложителя в техническата част на проекта, и е било необходимо да бъдат предадени предварително преди дазапочне на каквото и да е било строителство на Изпълнителя. Това обстоятелство допълнително забавя изготвянето на така необходимите документи от страна на Изпълнителя нужни за подаването на междинен акт за плащане.Същите са искани от страна на Изпълнителя с писма: 25/31.07.2009; 38/13.10.2009 ; 37/11.02.2010 ; 43/16.02.2010 ;53/18.02.2010

 

В заключение бихме искали да кажем че забавянето на строителството се натрупа поради много фактури, но основният е Възложителя-Община Сливен

 

-авторският надзор, който беше нужен още при започването на строителството не беше сключил договор с Община Сливен за авторски надзор за съответният проект с което протокол 2а от ЗУТ за даване на строителна линия е невъзможен. Договорът е направен с дата 31.09.2009, но реално се сключи в началото на месец ноември. В тази връзка е търсен с писма към Възложителя с изходящ номер:37а/15.10.2009

 

-цифровите носители на подложката на AUTOCAD бяха предадени от страна на Възложителя в края на месец Ноември 2009 и останалата част от тях през февруари 2010г.С което се нарушават изискванията към Възложителя упоменати в техническата част на проекта

 

-отказва се издаването на строителни разрешения с което се нарушават договорните взаимоотношения между Възложител и Изпълнител

 

-натиск от страна на Възложителя за допускане на фирми /една от тях дори няма нужната категория за строителство издаващо се КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ/ с пряко възлагане в предмета на строителството да извършват СМР, на съответният Обект, нима това не е нарушаване на всякакви закони и етични клаузи. Нека се има в предвид че Изпълнителя е подписал декларация и му е забранено от Фидик да допуска подизпълнители на съответният Обект. След категоричният отказ от Наша страна на провелата се среща между Възложител и Изпълнител на 01.02.2010, се започна да се пречи умишлено от страна на Кмета на Община Сливен и от звеното отговарящо за същият Обект / инж.Галя Георгиева ; инж.Петър Митев ; инж.Димитър Иванов /, срещу които по настояще е подадена жалбо по чл.282 от НК

 

-лицата от звеното извършвали проверката на персонала на Изпълнителя не са подписали декларация за достъп до личните данни, но въпреки това са гледали копия на лични карти в офиса на Изпълнителя, за същото деяние е съставен констативен протокол.

 

-не се спазват договорните изисквания от страна на Възложителя за съобразяване с линейният график на Изпълнителя и допуска до строителни площадки, съгласно работната програма одобрена от Инженера

 

-работи се целенасочено за прекратяването на проекта от страна на Възложителя

 

-вменяват се задължения на Изпълнителя различни от договорните.

 

-реконструкцията на профил 270 се извършва 3-пъти. Като това е по вина на Възложителя, като доказателства за това е писма с изх. Номера:18/25.01.2010. И писмо от страна на Община Сливен с номер:0406-5/14.01.2009 г

 

С оглед на по-горе написаното бихме искали да констатираме, че Изпълнителя в текущият момент работи на 50% от възможностите си. Четири строителни бригади в момента бездействат, съответно към 15 март техният брой ще нарасне до шест. Също така за да бъде възможно изпълнението на обект е нужно механизираният труд да изпреварва ръчният. И не може линейното изпълнение на обекта да се забавя за сметка на довършителните работи по съответните строителни площадки по които се извършват дейности свързани с отливането на бетонови конструкции за които трябва мине технологично време от 28 дни до на набиране на якост.

 

 

 

 

 

 

 

Послепис: Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че парите нужни за аванса за обособена позиция 2 : „ Реконструкции на вътрешна водопроводна мрежа, съвпадаща с трасето на разширението и реконструкцията на канализационната мрежа -фаза 1 гр.Сливен, финансирани от МОСВ /министерство на околната среда и водите/ по програма ОПСО /оперативна програма околна среда/ умишлено не се предоставят на Изпълнителя, макар че същите са постъпили в Община Сливен през месец Декември. Също така Община Сливен не е уточнила проблемите си относно SCADA част която е неизменна част от обособена позиция №2, и за която по настоящем няма действащ Инженер / лица които да извършват строителен надзор /-тези вда фактура забавят строителството. Това забавяне ще доведе до повторно разкопаване на вече направени улици и участъци и тяхното повторно затваряне. Така ще бъдат нанесени загуби на бизнеса в района и неудобство на гражданите на гр. Сливен

Напомняме на всички длъжностни лица от звеното за управление на проекта, по настоящем и представители на Община Сливен / Възложител / да не се поддават на натиска на г-н Йордан Лечков / Кмет Община Сливен/, а да работят съгласно приетите законови норми и установените договорни взаимоотношения между Възложител и Изпълнител.

Ние като засегната страна, ще предприемем мерки, чрез имуществени и не имуществени искове срещу всеки който използва служебното си полужение и злоупотребява с власт с цел да навреди на изпълнението на проекта .

 

 

 

 

В заключение бихме искали да уточним, че Изпълнителя /ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ/ се стреми да извършва максимално бързо строително монтажните работи по съответният обект в най-кратки срокове, като същевременно спазва всички необходими периоди и графици по строителството, и да се извиним на гражданите на гр. Сливен за така създалото се неудобство, във връзка с изграждането на Обект:”Строителство и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен”

 

 

*всички писма могат да бъдат показани в офиса на Инженера и офиса на Изпълнителя

 

 

 

 

 

Благодарим Ви за разбирането:

С уважение:

/ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ/

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев