Община Сливен

2. Най-важните акценти в политическата стратегия на „Движение за права и свободи”

-----------
01.10.2014 / 11:29

Скъпи съграждани,

Съгласно декларираните от нас намерения да ви помогнем да направите своя информиран избор на 5 октомври, ви представяме останалата част от нашата програма, която ще отстояваме като политики в 43-то Народно събрание:

3.Социална политика и жизнено равнище.

• В социалната политика ние винаги сме оставали последователни по

отношение на фундаменталния либерален принцип за неразривната връзка

между социалните и икономическите процеси в едно демократично общество

с развита пазарна икономика. Нарушаването на този баланс на взаимна зависимост може да създаде сериозни проблеми на финансовата стабилност

на държавата като цяло и на отделни социални системи.

• В съответствие със социалноикономическата обстановка в страната ни,

в социалната политика тези, които ще управляват през следващите години,

трябва да заложат следните основни цели:

постигане на по-високи нива на заетост на базата на икономически растеж;

увеличаване на доходите от труд за хората в трудоспособна възраст;

подпомагане на групите в неравностойно положение;

ефективно използване на средствата по ОП „Развитие на човешките

ресурси";

по-високи нива на социална сигурност и закрила;

подкрепа на хората в активна възраст, децата и семействата;

равнопоставеност и интеграция на хората с увреждания;

постигане на финансово устойчива пенсионна система с адекватен на осигурителния принос коефициент на заместване;

ползотворен диалог със социалните партньори.

• За постигането на тези цели на социалната политика е необходимо да бъдат предприети конкретни мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен период от време:

осигуряване на ръст на заетите в трудоспособна възраст;

социално включване и модернизиране на публичните служби по заетост;

реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежка заетост;

постигане на нива на безработица под средноевропейските, в това число и на младежката безработица;

изработване на автоматичен механизъм за ръст на минималната работна заплата, съобразен с обективни критерии като производителност на труда, средна работна заплата, инфлация и регионални особености, след съгласуване със социалните партньори;

нови политики в областта на социалното подпомагане чрез предоставяне на социални услуги, ваучерни програми, подпомагане с учебни

помагала и др.;

подпомагане на нуждаещите се с целеви помощи за отопление;

ежегодно актуализиране на подкрепата за семействата с деца;

активиране и обучение на лица с месечно социално подпомагане с цел включване;

ежегодно актуализиране на обезщетенията за отглеждане на деца от една до двегодишна възраст;

реализиране на мерки на входа за увеличаване на събираемостта на осигурителните вноски;

изработване на хронограма за усъвършенстване на пенсионната система, която включва автоматичен механизъм за определяне на възрастта за пенсиониране според продължителността на живота;

в дългосрочен план изравняване възрастта за пенсиониране на мъжете и жените;

ежегодно осъвременяване на всички пенсии по швейцарското правило.

 

 

4. Образование

• Основните мерки в сферата на средното и професионалното образование са:

усъвършенстване и оптимизация на образователния процес в съответствие с пазарните потребности;

промени в системата на финансиране на училищата чрез делегираните бюджети, като се отчитат специфичните условия и разходи в малките населени места и отдалечените райони;

специални грижи за развитието на професионалното образование като едно от средствата за решаване на тежкия проблем с младежката безработица;

стимулиране на връзките между бизнеса и професионалните училища и осигуряване на условия за упражняване на практики и въвеждане на дуално обучение;

специални грижи за професионална подготовка на лица със специални образователни потребности;

повишаване на доверието към българския учител с работна заплата, близка до средната за страната.

• Основните мерки в сферата на висшето образование са:

адаптивна и като функционалност спрямо Болонския процес структура на степените;

актуализирана спрямо пазара на труда инфраструктура на специалностите;

променена критерийна система и функционална структура на акредитационната процедура като механизъм за модернизация на образователния процес и оптимизация на инфраструктурните му рамки;

изграждане на съответствие между образователния процес във висшето училище, инфраструктурните му параметри и ученето през целия живот като прототип на икономиката на знанието;

усъвършенстване на системата за финансиране на висшите училища съобразно качеството на образователния процес и реализацията на завършващите студенти;

промени в системата за израстване на научните кадри – единни държавни стандарти за получаване на научни степени и длъжности в рамките на академичната автономия;

5.Здравеопазване

• Отказът от реформа в областта на здравеопазването доведе до поредица от кризисни ситуации, сринали доверието в системата както от страна на пациентите, така и от страна на медицинските специалисти, работещи в нея. За решаване на проблемите в здравния сектор е необходим надпартиен консенсус. Единствено при наличието на такъв консенсус е възможно да се предприемат непопулярни, болезнени мерки за създаването на ефективно функционираща здравна система. Възстановяването на доверието в системата, както и намаляването на перманентния финансов дефицит може да се осъществи при създаване на условия за реална конкуренция, ефективен контрол и качество на медицинските услуги.

• В неизбежната и дълго отлаганата реформа в здравеопазването ние няма да отстъпим по следните четири основни принципа:

гарантиране на достъп и качество на здравната помощ за всички български граждани, включително и за тези, които живеят в отдалечени и труднодостъпни планински райони;

извеждане на профилактиката, скрининга и ранната диагностика като ефективни и приоритетни основи на здравната система;

протекционизъм по отношение на човешките ресурси – улеснена специализация, добро заплащане, перспектива за развитие в България;

последователност и приемственост при провеждане на реформите в сферата на здравеопазването.

• За решаването на тежките проблеми в здравеопазването ние ще отстояваме и ще търсим съгласие по следните пет приоритета:

промяна на механизмите за заплащане в системата чрез корекция на финансовия модел - демонополизация на здравната каса, усъвършенстване на здравноосигурителния модел, конкуренция на финансиращите фондове, подкрепа за поетапно преминаване за изплащане на пълния размер на здравноосигурителните вноски за групите, осигурявани от държавата;

Национална здравна карта със задължителен характер с цел предотвратяване на регионалните различия;

Електронно здравеопазване на основата на единна информационна система с всичките му компоненти (е-досие, е-карта, е-рецепта, е-направление) с цел пълна прозрачност и ефективно изразходване на финансовия ресурс;

Промяна в спешната помощ чрез ресурсно и логистично обезпечаване;

Промяна в лекарствената политика с цел предвидимост и постигане на рационално съотношение между иновативни и генерични лекарствени продукти до средноевропейски нива; гъвкаво договаряне на отстъпки.

Искаме да ви уверим скъпи съграждани, че независимо дали сме в управлението или опозиция, ние твърдо ще отстояваме тези принципи, защото считаме, че те защитават максимален обществен интерес и определят стратегическото развитие на Българската държава, във всяко едно отношение. Надяваме се да ги подкрепите на 5 октомври, а чрез тях и бъдещето на нашите деца и внуци. На тези, които ще го направят искаме най–сърдечно да им благодарим предварително.

 

С уважение:

Янко Янков

Кандидат за народен представител от ДПС Сливен

 

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев